Αυτό το τμήμα χρησιμεύει έτσι ώστε οι επισκέπτες, οι περιηγητές και οι χρήστες του ιστοτόπου να γνωρίζουν ποίοι είναι οι όροι χρήσης οι οποίοι υποχρεωτικώς διέπουν τους κανόνες επίσκεψης, περιήγησης και χρήσης του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, αλλά και την περαιτέρω αξιοποίηση γνώσεων από τις εν γένει πληροφορίες κηποτεχνίας για τις κηπουρικές εργασίες τις οποίες παρέχει ο ιστότοπος ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, κυρίως μέσα από τα άρθρα ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

(Τελευταία χρονοσφραγίδα των όρων χρήσεως: 01 Ιουνίου 2018)


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Αξιότιμες και αξιότιμοι επισκέπτες, περιηγητές ή χρήστες του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ,

Σας καλωσορίζουμε εις την ιστοσελίδα με δεσμευμένο όνομα τομέως ή όνομα χώρου (domain name)_Επίσημο σήμα της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. http://www.anthanassa.gr/ η οποία είναι ο ιδιόκτητος ιστότοπος της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. Ο όρος "ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ" είναι κατοχυρωμένος και προστατευμένος διακριτικός τίτλος συγκεκριμένης ελληνικής ατομικής επιχειρήσεως η οποία είναι καταγεγραμμένη στα επίσημα Αρχεία Μητρώων του αρμοδίου Επιμελητηρίου της Ελληνικής Δημοκρατίας, καθώς και στα επίσημα Αρχεία Μητρώων των σχετικών και αρμοδίων Οικονομικών και Εμπορικών Αρχών της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το πρόσωπο το οποίο είναι επικεφαλής και ιδιοκτήτης της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ με την ιδιότητα του φυσικού προσώπου απολύτως, οπουδήποτε και οπωσδήποτε ταυτίζεται αδιαμφισβητήτως και εμπορικώς με τον προσδιοριστικό τίτλο "ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ" και τα σχετικά εμπορικά σήματά της, όσον αφορά στο παρόν κείμενο, αλλά και στην εν γένει άσκηση των εργασιών και καθηκόντων, στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων και στην πάσης φύσεως διεκδίκηση των δικαιωμάτων που παντοιοτρόπως και πανταχόθεν σχετίζονται με την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητος την οποία ασκεί. Αυτή η δραστηριότητα προσδιορίζεται ως εξής: Το βασικό αντικείμενο της εξειδικευμένης δραστηριότητος της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ εστιάζεται στην καθ' άπασα την επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας πώληση υπηρεσιών κηποτεχνίας με σκοπό την εκπόνηση μελετών "φυτοτεχνικής" διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου, τη διαμόρφωση κήπων και την περιποίηση κήπων μετά των σχετικών εργασιών, καθώς και της χρήσεως του κατάλληλου εξοπλισμού για τις αντίστοιχες κηπουρικές εργασίες. Τα στοιχεία περί της διευθύνσεως της κύριας έδρας της επιχειρήσεως και της επικοινωνίας με την επιχείρηση προσδιορίζονται σαφώς στο σχετικό τμήμα "Επικοινωνία" του εν λόγω ιστοτόπου.

Έκαστο πρόσωπο το οποίο επισκέπτεται, περιηγείται ή χρησιμοποιεί τον ιστότοπο της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ είτε με απ' ευθείας πρόσβαση προς το όνομα τομέως ή χώρου, είτε με οποιαδήποτε πρόσβαση προς οποιοδήποτε άλλο τμήμα του ιστοτόπου, υποχρεούται πρωτίστως να ενημερώνεται με δική του ευθύνη και πρωτοβουλία περί των όρων χρήσεως του εν λόγω ιστοτόπου και ακολούθως να συνεχίζει την επίσκεψη, περιήγηση ή χρήση του. Είναι αυτονόητο το ότι η πρόσβαση προς οποιοδήποτε τμήμα του περιεχομένου τού εν λόγω ιστοτόπου, η επίσκεψη, η περιήγηση ή η χρήση των όποιων δεδομένων ή πληροφοριών ή υπηρεσιών οι οποίες εκπορεύονται ή συνδέονται με τον ιστότοπο της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, αλλά και η αξιοποίηση γνώσεων ή οι πληροφορίες κηποτεχνίας οι οποίες απορρέουν εξ αυτών, όπως συμβαίνει στα άρθρα ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, προϋποθέτουν οπωσδήποτε την οικειοθελή και ανεπιφύλακτο αποδοχή απάντων των κανόνων που θεσπίζουν οι παρόντες όροι χρήσης και την υποχρεωτική συμμόρφωση προς τον Ν. 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου εκ της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρος, Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων, Ν. 3057/2002, Ν. 3183/2003, Ν. 3184/2003, Ν. 3524/2007, Ν. 3905/2010 και τις όποιες νεώτερες εν γένει τροποποιήσεις αυτών, τις σχετικές ΑΠ. του Μον. Πρωτ. Αθ. και του Τριμ. Εφ. Κακ. Αθ., καθώς και τις σχετικές Οδηγίες ΕΚ και ΕΣυμ. κυρίως 96/9, 2001/29, 2001/84 και 2004/48. Μη αποδοχή απάντων των όρων αυτομάτως εγείρει εκ της μεριάς της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ και όσων ενδεχομένως συνεργάζονται με την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ την αξίωση μη περαιτέρω επισκέψεως, περιηγήσεως ή χρήσεως απάντων των τμημάτων του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, καθώς και την αξίωση οριστικής απομακρύνσεως των πραγματικών ή εν δυνάμει παραβατών επισκεπτών, περιηγητών ή χρηστών εκ του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. Επισημαίνεται ότι αναλόγως της παραβιάσεως των όρων χρήσεως ενδεχομένως να προκύψουν ακόμα και ποινικές ευθύνες εις βάρος των παραβατών, αφού ο ιστότοπος πλέον υπόκειται σε ειδική νομική προστασία και συνεχή παρακολούθηση επισκεψιμότητος. Οι ενδεικτικές τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών ενδέχεται να μεταβάλλονται απροειδοποιήτως και εξυπακούεται το ότι δεν είναι δεσμευτικές για την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. Τέλος, έκαστο πρόσωπο το οποίο αποδέχεται τους όρους χρήσεως, τότε αυτομάτως και ταυτοχρόνως συμφωνεί να προασπίζει και να υπερασπίζει με δικά του έξοδα και οποιοδήποτε κόστος άπαντα τα νόμιμα συμφέροντα και αξιώσεις της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ εάν εκ των ενεργειών του, που σχετίζονται παντοιοτρόπως με την επίσκεψη, περιήγηση ή χρήση του ιστοτόπου, προκληθεί οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη προς οποιοδήποτε τρίτο ή τρίτα πρόσωπα ή υλικά και επιπροσθέτως, η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει οπουδήποτε εξ αιτίας της καταχρήσεως των κειμένων της κατά παράβασιν των όρων χρήσεως. (επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

01. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο εν λόγω ιστότοπος έχει επωνύμως δημιουργηθεί, ενεργοποιηθεί και δημοσιευθεί στο διαδίκτυο ή παγκόσμιο ιστό με βάση τους κανονισμούς περί συννόμου λειτουργίας του τις οποίες επιβάλλουν οι αρμόδιες Αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας, αφού προηγουμένως ελήφθησαν όλα τα νόμιμα και αναγκαία μέτρα ενεργοποιήσεώς του, προκειμένου να παρέχει διαρκώς πληροφορίες προς το κοινό των επισκεπτών, περιηγητών ή χρηστών κυρίως εκ της Ελλάδος, αλλά και εκ της αλλοδαπής, σχετικώς με τις υπηρεσίες της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. Ο ιστότοπος απευθύνεται προς τα ενήλικα άτομα και τα πρόσωπα τα οποία είναι ιδιοκτήτες ιδιωτικών και ιδιόχρηστων κήπων χωρίς να συνδέονται επαγγελματικώς ή εμπορικώς και αμέσως ή εμμέσως καθ' οποιονδήποτε τρόπο με το εξειδικευμένο αντικείμενο εργασίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ ή με την κηποτεχνία εν γένει, όπως αυτή διεκπεραιώνεται κατά τη διαδικασία της κηποποιίας ή διαμόρφωσης χώρων πρασίνου με βάση την αρχιτεκτονική κήπων, την κατασκευή κήπων, τη συντήρηση κήπων ή τις κηπουρικές εργασίες για το αυτόματο πότισμα κήπου. Άπαντα τα λοιπά πρόσωπα δύνανται να επισκέπτονται, περιηγούνται ή αυστηρώς ιδιωτικώς και προσωπικώς να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, αλλά η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ διατηρεί ανεπιφυλάκτως το προσωπικό αποκλειστικό δικαίωμα έναντι αυτών των προσώπων άνευ προηγουμένης σχετικής ενημερώσεως ή επικοινωνίας να κρίνει κατά το δοκούν εάν επιθυμεί τη διάρθρωση ή σύναψη οποιασδήποτε εμπορικής, επικοινωνιακής, επιχειρηματικής, συμβουλευτικής, συναλλακτικής σχέσεως, καθώς και οποιασδήποτε άλλης σχέσεως η οποία απορρέει ή σχετίζεται με αυτά βάσει του ιστοτόπου. Το παρόν και έκαστον επιμέρους τμήμα του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ αδιακρίτως διέπονται εκ του ελληνικού Δικαίου, ενώ η εκδίκαση οποιασδήποτε ενδεχομένου αμφισβητήσεως, διαφοράς ή εν γένει αντιδικίας πιθανώς ανακύψει θα λαμβάνει χώρα εκ των αρμοδίων Δικαστικών Αρχών της πρωτευούσης της Ελληνικής Δημοκρατίας. Επίσης, το άπαν περιεχόμενο του ιστοτόπου καθ' άπασα την έκταση απάντων των επιμέρους τμημάτων του αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ (©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ ή ©ANTHANASSA) και δεν επιτρέπεται όλος ο ιστότοπος της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ να αποτελέσει καθ' οποιονδήποτε τρόπο ή διά οποιονδήποτε λόγο το πρότυπο αντιγραφής, μιμήσεως ή απομιμήσεως όσον αφορά στη δομή, το περιεχόμενο και το τμήμα του προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή απάντων άλλων ηλεκτρονικών ή μη μέσων που τον υποστηρίζουν. Εξαιρούνται από την υπαγωγή στην πνευματική ιδιοκτησία της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ μόνο τα ελευθέρας χρήσεως εικονίδια των συνδέσμων του World Wide Web Consortium (w3.org) και των μέσων κοινωνικής δικτυώσεως (cutelittlefactory.com), αλλά και το περιεχόμενο εικονίδιο στο κομβίο παραπομπής προς την ΕΜΥ, όχι, όμως το κομβίο που το περιέχει. Η πρωτοτυπία και χρονική προτεραιότητα των κειμένων προσδιορίζεται από τη μοναδικότητά τους και το "copyright", ενώ άπαντα τα κείμενα του ιστοτόπου, καθώς και το λογισμικό διαδικτύου έχουν διασφαλισθεί με πράξη συμβολαιογραφικής μορφής. Διασαφηνίζεται το γεγονός ότι προκειμένου η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ να εξασφαλίζει την αυτοπροστασία της εκ πάσης φύσεως εις βάρος της πράξεων ή την εν γένει προστασία των ανιδιοτελών και πολυάριθμων επισκεπτών, περιηγητών ή χρηστών που την εμπιστεύονται, τότε εις την εσχάτη ανάγκη εάν κριθεί δέον ή εάν στην ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ επιβληθεί σχετική διαταγή εξ αρμοδίου Αρχής μόνον της ημεδαπής, τότε βάσει μόνο του Ελληνικού Δικαίου θα ασκηθεί συννόμως εκ των αρμοδίων Αρχών της ημεδαπής και της αλλοδαπής η δυνατότης ερεύνης ακόμα και των συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή μέσων τηλεματικής και επικοινωνιών της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. Η ιστοσελίδα http://www.anthanassa.gr/ και το περιεχόμενο του ιστοτόπου αυτής αποτελεί αναπόσπαστο και αδιαμφισβήτητο ιδιοκτησία του ιδιοκτήτη και διευθυντή ή διοικητή της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, ο οποίος προσδιορίζεται εγγράφως, επακριβώς και νομίμως εκ των αρμοδίων Δικαστικών, Εμπορικών και Οικονομικών Αρχών της Ελληνικής Δημοκρατίας. Εκτός της μοναδικής και συννόμου περιπτώσεως της συντηρήσεως ή αναβαθμίσεως του λογισμικού οι οποίες λαμβάνουν χώρα κατόπιν αδείας και επιβλέψεως της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, ουδέν άλλο πρόσωπο πλην του επικεφαλής της έχει αρμοδιότητα ή δικαίωμα ή υποχρέωση να επεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο, διά οποιονδήποτε λόγο και εξ οπουδήποτε στον εν γένει διαδικτυακό ιστότοπο και τις βάσεις δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ ή να εξουδετερώνει σύννομα τεχνολογικά μέτρα προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων κατά παράβασιν των Ν. 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου εκ της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρος, Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων, Ν. 3057/2002, Ν. 3183/2003, Ν. 3184/2003, Ν. 3524/2007, Ν. 3905/2010 και τις όποιες νεώτερες τροποποιήσεις αυτών, τις σχετικές ΑΠ. του Μον. Πρωτ. Αθ. και του Τριμ. Εφ. Κακ. Αθ., καθώς και τις σχετικές Οδηγίες ΕΚ και ΕΣυμ. κυρίως 96/9, 2001/29, 2001/84 και 2004/48 ή να εκμεταλλεύεται τον ιστότοπο της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ αποκομίζοντας οποιαδήποτε εμπορικά και άλλα οφέλη ή με αφορμή τον ιστότοπο της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ να δημιουργεί οποιοδήποτε πρόβλημα προς οποιονδήποτε και ο, τιδήποτε. Ο εν λόγω ιδιοκτήτης δικαιούται αποκλειστικώς ερειδόμενος επί της κρίσεως και βουλήσεώς του να τροποποιεί διαρκώς ή να διακόπτει περιστασιακώς ή να διακόψει τη λειτουργία μέρους ή ακόμα και όλης της ιστοσελίδος και του εν γένει περιεχομένου του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ οποιαδήποτε στιγμή, καθώς και να λάβει σύννομο πρωτοβουλία διά να εμποδίζει την πρόσβαση προς οποιοδήποτε τμήμα του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ επίσης ερειδόμενος επί των δικαιωμάτων του τα οποία απορρέουν εκ των Ν. 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου εκ της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρος, Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων, Ν. 3057/2002, Ν. 3183/2003, Ν. 3184/2003, Ν. 3524/2007, Ν. 3905/2010 και των όποιων νεωτέρων τροποποιήσεων αυτών, των σχετικών ΑΠ. του Μον. Πρωτ. Αθ. και του Τριμ. Εφ. Κακ. Αθ., καθώς και των σχετικών Οδηγιών ΕΚ και ΕΣυμ. κυρίως 96/9, 2001/29, 2001/84 και 2004/48 και κατ’ απόλυτον ευχέρειαν άνευ προηγουμένου ενημερώσεως ή εάν κρίνει ότι απαιτούνται σχετικές σύννομες πράξεις διά λόγους αυτοπροστασίας εκ δολίων, αθεμίτων και κακοβούλων πράξεων. Κάθε επισκέπτης, περιηγητής ή χρήστης οφείλει εκάστη φορά πριν την επίσκεψη, περιήγηση ή χρήση τού εν γένει περιεχομένου τού εν λόγω ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ να έχει λάβει γνώση ή να μελετάει, να κατανοεί και να συναινεί ανεπιφυλάκτως προς άπαντες τους κανόνες που θεσπίζουν οι παρόντες όροι χρήσης. Εν μέρει ή εν όλω το περιεχόμενο της ιστοσελίδος της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ και οποιοδήποτε τμήμα του ιστοτόπου αυτής ή των βάσεων δεδομένων της απαγορεύεται να αποτελέσουν οπουδήποτε και εξ οποιουδήποτε φυσικού και νομικού προσώπου το αντικείμενο καταχρήσεως, καθώς και οποιασδήποτε μορφής αναδημοσιεύσεως, αναπαραγωγής, αντιγραφής, διανομής, μεταγραφής, μεταδόσεως, παραπομπής, πωλήσως, τροποποιήσεως ή άλλης χρήσεως κατά παράβασιν κυρίως των Ν. 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου εκ της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρος, Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων, Ν. 3057/2002, Ν. 3183/2003, Ν. 3184/2003, Ν. 3524/2007, Ν. 3905/2010 και των όποιων νεωτέρων τροποποιήσεων αυτών, των σχετικών ΑΠ. του Μον. Πρωτ. Αθ. και του Τριμ. Εφ. Κακ. Αθ., καθώς και των σχετικών Οδηγιών ΕΚ και ΕΣυμ. κυρίως 96/9, 2001/29, 2001/84 και 2004/48, καθώς και άνευ εγγράφου σχετικής αδείας ή πρωτοβουλίας του εν λόγω ιδιοκτήτη της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ ή του δικηγορικού Γραφείου το οποίον διαθέτοντας την κατάλληλη εξουσιοδότησή του κήδεται των νομίμων συμφερόντων του και των αντιστοίχων των όποιων συνεργατών του. Επίσης, κατά παράβαση κυρίως των Ν. 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου εκ της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρος, Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων, Ν. 3057/2002, Ν. 3183/2003, Ν. 3184/2003, Ν. 3524/2007, Ν. 3905/2010 και των όποιων νεωτέρων τροποποιήσεων αυτών, των σχετικών ΑΠ. του Μον. Πρωτ. Αθ. και του Τριμ. Εφ. Κακ. Αθ., καθώς και των σχετικών Οδηγιών ΕΚ και ΕΣυμ. κυρίως 96/9, 2001/29, 2001/84 και 2004/48, αποκλείεται και απαγορεύεται οπουδήποτε και προς οποιοδήποτε πρόσωπο η δημοσία ή εμπορική χρήση τής εν λόγω ιστοσελίδος και του εν γένει ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ ή των βάσεων δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, αλλά και εκείνη η χρήση ιδιαιτέρως εάν εξικνείται έως την κατάχρηση τού οποιουδήποτε περιεχομένου τού εν λόγω ιστοτόπου διά τη δημιουργία αλλοτρίων προς την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ βάσεων δεδομένων οποιασδήποτε μορφής και υποστρώματος ή την καταχώρηση του περιεχομένου σε ανάλογες αλλότριες προς την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ υφιστάμενες ή νέες βάσεις δεδομένων χωρίς να υπάρχει εγγράφως άδεια ή πρωτοβουλία του εν λόγω ιδιοκτήτη και επικεφαλής της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ ή του προαναφερθέντος νομικού Γραφείου. Έκαστο πρόσωπο το οποίο συνιστάει επισκέπτη, περιηγητή ή χρήστη του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ αδιαμφισβητήτως και ανεπιφυλάκτως αναγνωρίζει άπαντα τα δικαιώματα της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ και συνεπώς του ιδιοκτήτη της επί και περί της πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, σημάτων και λογοτύπων εμπορικών, επωνυμιών απάντων προσώπων και προϊόντων, καθώς και ευρεσιτεχνιών υλικής φύσεως και ιδεών της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, ανεξαρτήτως υποστρώματος παρουσίας των, που άπτονται συναλλακτικής ή εν γένει εμπορικής δραστηριότητος ή απορρέουν εκ της εμπιστευτικής επικοινωνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με βάση το σχετικό Ελληνικό Δίκαιο. Επιπροσθέτως, καθ' όμοιον τρόπο αναγνωρίζονται άπαντα τα αντίστοιχα των προαναφερθέντων στοιχείων τα οποία άπτονται δικαιωμάτων και ταυτότητος των προμηθευτών της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ και των προϊόντων ή υπηρεσιών αυτών τα οποία καθ' οποιονδήποτε τρόπον προβάλλονται ή επισημαίνονται οπουδήποτε στον ιστότοπο της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ με την ταυτόχρονη δέσμευση ότι άπαντα τα πρόσωπα επισκέπτες, περιηγητές ή χρήστες συμμορφώνονται προς οποιαδήποτε υπόδειξη ή περιορισμό που απορρέουν εξ αυτών. Οποιαδήποτε αναφορά ή επισήμανση ή παραπομπή προς τρίτους λαμβάνει χώρα στον ιστότοπο της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ δεν είναι απόρροια οποιασδήποτε μορφής διαφημιστικής ενέργειας, εκτός και εάν σαφώς επισημαίνεται κάτι τέτοιο. Τέλος, βάσεις δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ οι οποίες είχαν δημοσιοποιηθεί κατά το παρελθόν και στη συνέχεια αποσύρθηκαν από τον ιστότοπο, συνεχίζουν να διατηρούνται και να φυλάσσονται χωρίς να είναι προσπελάσιμες κατά την οποιαδήποτε χρήση του διαδικτύου και εάν απαιτηθεί από αρμόδια Αρχή ή για λόγους αυτοπροστασίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, τότε θα αξιοποιηθούν δεόντως. (επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

02. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΩΝ

Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ έχει κατά κανόνα συλλέξει εμπειρικά δεδομένα και πληροφορίες, που περιέχονται στον ιστότοπό της, με τη μεγαλυτέρα δυνατή επαγγελματική επιμέλεια ερειδόμενη επί των εργασιών της, αλλά και επί των προηγούμενων προσωπικών εμπειριών του επικεφαλής της. Τα κείμενά της είναι πρωτότυπα, ενώ περιστασιακώς και μόνον διά την επικουρική αναζήτηση εν γένει πληροφοριών δενδροκομίας, εντομολογίας, ταξονομήσεως, φυτοπαθολογίας, ελληνικής μυθολογίας και αρχαιοελληνικής ή ελληνορωμαϊκής ή βυζαντινής ή μεταβυζαντινής γραμματείας, περιστασιακώς χρησιμοποιούνται τα: α΄) "Εγχειρίδιον Δενδροκομίας", William Henry Chandler, Αθήνα 1966, Γκιούρδας, β΄) "Γεωργική Εντομολογία", Giuseppe Della Beffa, Αθήνα 1962, Γκιούρδας, γ΄) "Εγχειρίδιον Φυτοπαθολογίας", Gabrielle Goidanich, Αθήνα 1964, Γκιούρδας, δ΄) "Compendium of Turfgrass Diseases", Richard W. Smiley, Peter H. Dernoeden, Bruce B. Clarke, 3d edition 2005, APS Press, ε΄) "Η Εγκυκλοπαίδεια της Ελληνικής Μυθολογίας", Α. Μεταξά, Κ. Κροντηράς, Αθήνα, Μ. Πεχλιβανίδης και ΣΙΑ Α. Ε., ς΄) Έντυπα αρχαιοελληνικής ή ελληνορωμαϊκής ή βυζαντινής ή μεταβυζαντινής γραμματείας των εκδόσεων Κάκτος και Κουλτούρα, ζ΄) "A – Z Encyclopedia of garden plants", London 2008, RHS, Dorling Kindersley Limiuted, η΄) Integrated Taxonomic Information System, θ΄) Biobest Sustainable Crop Management, και ι΄) United States Department of Agriculture, Natural Resources Conservation Service. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες του ιστοτόπου αποσκοπούν στην παρουσίαση του έργου, των υπηρεσιών και των γνώσεων αναφορικώς ως προς το αντικείμενο δραστηριότητος της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. Διασαφηνίζεται με επίταση το ότι δεν παρέχεται εγγύηση ως προς την πληρότητα ή την ορθότητα ή την επικαιρότητα των εν λόγω πληροφοριών ή δεδομένων και των βάσεων δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. Έκαστο πρόσωπο επισκέπτης, περιηγητής ή χρήστης οφείλει πάντα να ελέγχει την ορθότητα οποιασδήποτε εκ των εν λόγω πληροφοριών και δεδομένων πριν τα χρησιμοποιήσει με βάση την υποκειμενική κρίση του με οποιοδήποτε τρόπο. Οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια πρέπει να γίνεται με βάση το νομικό πλαίσιο που προσδιορίζεται εξ όλων των αρμοδίων Αρχών της Ελληνικής Δημοκρατίας. Καμμία εν λόγω πληροφορία ή δεδομένο δεν υποκαθιστάει αλλότρια προς την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ επαγγελματική συμβουλή πιστοποιώντας ότι η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ δεν επιθυμεί ή δεν επιδιώκει να παρεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση αλλοτρίων προς τις εργολαβίες της εργασιών. Διά οποιαδήποτε πληροφορία ή συμβουλή αναφορικώς με τις υπηρεσίες και τις σχετιζόμενες δραστηριότητες της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ πρέπει το πρόσωπο επισκέπτης, περιηγητής ή χρήστης να επικοινωνεί με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη με την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ κάμνοντας χρήση μόνο των μεθόδων ή μέσων επικοινωνίας που καθορίζονται στο σχετικό τμήμα του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. Οι επισκέπτες, περιηγητές και χρήστες της παρούσας ιστοσελίδος και του ιστοτόπου της αποδέχονται ότι η πρόσβαση προς αυτήν και το εν γένει περιεχόμενό της πραγματοποιείται με δική τους ευθύνη. Ο ιδιοκτήτης της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ και οποιοσδήποτε σχετίζεται με αυτόν για την υλοποίηση των υπηρεσιών της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ και τη διαμόρφωση του περιεχομένου του ιστοτόπου της με βάση την καθοδήγηση του εν λόγω ιδιοκτήτη δεν φέρουν κανενός είδους ευθύνη διά οποιαδήποτε τυχόν ζημία ή τραυματισμό ως αποτελέσματος της προσβάσεως ή της αδυναμίας προσβάσεως ή της χρήσεως ή της αδυναμίας χρήσεώς της ή του γεγονότος ότι βασιστήκαν επί δεδομένων και πληροφοριών τα οποία προήλθαν εκ της εν λόγω ιστοσελίδος και του εν γένει ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. Επιπροσθέτως, παν δεδομένο και πάσα πληροφορία τα οποία ανταλλάσσονται με οποιονδήποτε τρόπο μεταξύ των επισκεπτών, περιηγητών ή χρηστών του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ εκ της μίας πλευράς και του ιδιοκτήτη της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ ή παντός άλλου προσώπου το οποίο δρα επισήμως διά λογαριασμό του ιδιοκτήτη της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ εκ της άλλης πλευράς, χαρακτηρίζονται προσωπικά και απόρρητα στοιχεία οικειοθελούς αμοιβαίας επικοινωνίας, οπότε με κανέναν τρόπο και διά οποιονδήποτε λόγο δεν κοινοποιούνται προς τρίτους, εκτός μόνον εκ της περιπτώσεως εκείνης που θα υπάρξει σαφής, ρητή Διαταγή εξ αρμοδίου Αρχής της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αυτός ο κανών του απορρήτου και της αμοιβαίας εμπιστευτικότητος βεβαίως ισχύει διά το γραφείο της έδρας των συμβουλευτικών υπηρεσιών της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο χώρο του οποίου πραγματοποιούνται συναντήσεις με τις προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στο τμήμα "Ειδικές υπηρεσίες" του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. (επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

03. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Στο εν γένει περιεχόμενο του ιστοτόπου τής ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ ενδεχομένως να υπάρχουν συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες τρίτων προσώπων και ανεξάρτητων ως προς αυτή. Οι συνδέσεις έχουν σκοπό να συνδράμουν εις την περαιτέρω αναζήτηση πληροφοριών και δεν είναι αναφορά πηγών αντλήσεως περιεχομένου άρθρων τα οποία είναι ανεξάρτητο διανοητικό προϊόν της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. Ενδεχόμενη ταύτιση απόψεων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ ή απόκλιση απόψεων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ συγκρινόμενες ως προς τις αντίστοιχες τρίτων δεν συνιστάει εφαλτήριο ή πειστήριο αντιστοίχου ομοφωνίας ή διαφωνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ προς τρίτους. Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ αντιπροσωπεύει μόνο τον εαυτόν της ως επιχειρήσεως και κήδεται αποκλειστικώς των ιδιωτικών της συμφερόντων με την ιδιότητα της ιδιωτικής επιχειρήσεως. Η καταγραφή ή αναφορά των συνδέσεων αυτών δεν συνεπάγεται αυτομάτως έγκριση ή απόρριψη εν μέρει ή εν όλω του περιεχομένου τους, όπως επίσης αυτές δεν δημιουργούν κανενός είδους ευθύνη διά την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ κατά την οποιαδήποτε προβληματική κατάσταση η οποία ενδεχομένως ανακύψει σχετικώς με τη διαθεσιμότητά τους, το περιεχόμενό τους, την οποιαδήποτε ζημία που προξενήσουν ή τον οποιονδήποτε τραυματισμό που προκαλέσουν ως απόρροιας χρήσεως ή καταχρήσεώς των. Τα πρόσωπα επισκέπτες, περιηγητές ή χρήστες της ιστοσελίδος και του εν γένει ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ μεταφέρονται προς αυτές τις ιστοσελίδες τρίτων με δική τους αποκλειστική ευθύνη. Επιπροσθέτως, βάσει των Γενικών Όρων του ιστοτόπου, οι συνδέσεις ιστοσελίδων προς τον ιστότοπο της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, όταν δεν διενεργούνται με πρωτοβουλία της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, πρέπει να λαμβάνουν χώρα αφού προηγουμένως έχει ειδοποιηθεί η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ με σκοπό να εγκρίνει ή να απορρίψει τη σύνδεση έτσι ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις παραβιάσεως των όρων χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ και παραπλανητικές ή εσφαλμένες πληροφορίες οι οποίες, όπως έχει αποδείξει η πρακτική εμπειρία και έχοντας εξαναγκάσει την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ να ενημερώσει αρμόδιες Αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας, γίνονται κατά κόρον εξ αιτίας αυθαιρεσιών, περιφρονήσεως των Νόμων και αγνοίας των Κανόνων λειτουργίας του διαδικτύου. Οι επισκέπτες, περιηγητές και χρήστες του ιστοτόπου ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ δεν πρέπει να αγνοούν ή να περιφρονούν τους όρους χρήσεως διότι η νέα τετάρτη έκδοση του ιστοτόπου υπόκειται σε ειδικό νομικό καθεστώς προστασίας και επιτηρείται διαρκώς. (επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

04. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Στην ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ δεν διατηρείται οποιασδήποτε μορφής και υποστρώματος βάση δεδομένων προσωπικών δεδομένων ή υφίσταται επεξεργασία οποιασδήποτε μορφής από χαρακτηριζόμενο ως αρχείο προσωπικών δεδομένων ή στοιχείων προσώπων όσον αφορά σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά τρόπο που αντιβαίνει την κείμενη νομοθεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας και την συνακόλουθη νομική βάση ή τις κανονιστικές διατάξεις των αρμοδίων εντεταλμένων οργάνων ή φορέων ή θεσμών της εν γένει ΕΕ, όπως ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Στοιχεία πληροφοριών για επίτευξη αμοιβαίας επικοινωνίας τα οποία αναγκαστικώς συνοδεύουν τα οποιαδήποτε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαγράφονται οριστικώς και αμετακλήτως αμέσως μόλις αναγνωσθούν αυτά τα μηνύματα κατά την ανάλογο υποκειμενική δυνατότητα της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, εκτός και εάν συντρέχουν άλλοι λόγοι οι οποίοι διασαφηνίζονται παρακάτω. Με μοναδική εξαίρεση την κατά το Νόμο περίπτωση κατά την οποία αρμόδιος Αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας διατάξει σαφώς και ρητώς διαφορετικώς, με κανέναν τρόπο και διά κανένα λόγο η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ δεν αξιοποιεί ή εκμεταλεύεται ή αποκαλύπτει ή διανέμει ή παραδίδει παντοιοτρόπως προς τρίτους το οποιοδήποτε στοιχείο επικοινωνίας το οποίο της εμπιστεύονται με δική τους αποκλειστικώς και μόνο πρωτοβουλία οι επισκέπτες, περιηγητές ή χρήστες του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. Επιπροσθέτως δεν διατηρούνται ή δημοσιοποιούνται στο διαδίκτυο ή αλλαχού φωτογραφίες πραγματικών ιδιόκτητων και ιδιόχρηστων χώρων πρασίνου όπου εργάζεται ή παρευρίσκεται ή επισκέπτεται η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο επισήμως δράει διά λογαριασμό της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ διά διαφημιστική προβολή της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, παρά μόνον εάν υπάρχει χορήγηση σχετικής προφορικής ή άλλης αδείας εκ των ιδιοκτητών των προαναφερθέντων χώρων, αφού πρώτα ελέγξουν και εγκρίνουν αυτές τις φωτογραφίες αποκλειστικώς με βάση την υποκειμενική κρίση των. Εν γένει, η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ δεν επιθυμεί τη δημοσιοποίηση ή παραλαβή τέτοιων, τουλάχιστον ανεπεξέργαστων, φωτογραφιών διά λόγους οι οποίοι άπτονται ζητημάτων αυτοπροστασίας και ασφαλείας των εν λόγω ιδιοκτησιών. Απαγορεύεται προς οποιοδήποτε πρόσωπο επισκέπτη, περιηγητή ή χρήστη του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ να αναζητήσει για οποιονδήποτε λόγο μετά την ενδεχομένη δημοσιοποίηση των φωτογραφιών την οποιαδήποτε πληροφορία σχετικώς με αυτούς τους χώρους από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο δράει επισήμως διά λογαριασμό της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. Μοναδική εξαίρεση συνιστάει η κατά το Νόμο περίπτωση η οποία προαναφέρθηκε. Όσον αφορά εις τα βιογραφικά στοιχεία τα οποία αποστέλλονται προς την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ εξ ατόμων τα οποία αναζητούν εργασία υπό την αιγίδα της επιχειρήσεως και με δική τους αποκλειστικώς και μόνο πρωτοβουλία, χρειάζεται να επισημανθεί το ότι δεν είναι αναγκαίο να γίνεται κάτι τέτοιο εφ' όσον δεν υπάρχει σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. Άπαντα τα βιογραφικά στοιχεία τα οποία διαβιβάζονται στην ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, άνευ εκδηλώσεως σχετικού ενδιαφέροντος εκ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, καταστρέφονται οριστικώς και αμετακλήτως άπαξ και παραληφθούν εκ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. Πρέπει να διευκρινισθεί το ότι τα ενδιαφέροντα την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ βιογραφικά στοιχεία αφού αναγνωσθούν και αξιολογηθούν δεόντως όσον αφορά εις την επαγγελματική επάρκεια του ατόμου αποστολέα, παραμένουν μόνο σε έντυπη μορφή μέχρι τη στιγμή εκείνη κατά την οποίαν θα διεξαχθεί διά ζώσης επικοινωνία με το εν λόγω άτομο εντός το πολύ δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών. Εάν δεν υπάρξει οποιαδήποτε άμεση απόκριση της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ εντός εικοσιτεσσάρων ωρών με αφορμή το βιογραφικό σημείωμα που παρέλαβε, τότε αυτό σημαίνει ότι τα στοιχεία καταστράφηκαν οριστικώς και αμετακλήτως για λόγους ασφαλείας. Παν ατομο το οποίο διοχετεύει οικειοθελώς προς την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ τα εν λόγω στοιχεία του, αυτομάτως συναινεί και αποδέχεται ανεπιφυλάκτως το γεγονός ότι η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ ουδεμία ευθύνη φέρει κατά την περίπτωση εκείνη που αυτά τα στοιχεία καταστραφούν εξ αιτίας πάσης φύσεως φθοράς των μέσων επικοινωνίας ή εξ αιτίας κλοπής η οποία λαμβάνει χώρα με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμα και με την τέλεση ανόμων πράξεων ηλεκτρονικής μορφής. Η επικοινωνία με την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ λαμβάνει χώρα μόνο με ενήλικα άτομα κατά τις κείμενες διατάξεις της Ελληνικής Δημοκρατίας. (επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

05. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Οι όροι χρήσης του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ διέπουν την επίσκεψη, περιήγηση ή χρήση απάντων προσώπων επισκεπτών, περιηγητών ή χρηστών του εν λόγω ιστοτόπου ανεξαρτήτως τόπου προσβάσεως ή κράτους διαμονής ή καταγωγής των. Οι εκ της αλλοδαπής επισκέψεις, περιηγήσεις και χρήσεις του ιστοτόπου πρέπει να συμμορφώνονται προς το σχετικό Δίκαιο το οποίο διέπει την αλλοδαπή και το αντίστοιχο Διακρατικό και Διεθνές Δίκαιο. Κατά εξαίρεση και λόγω ειδικών συνθηκών αξιοποιήσεως της δημοσιευμένης βάσεως δεδομένων η οποία υποστηρίζει τον ιστότοπο της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ και δη τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, ο επικεφαλής τής ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ μπορεί συννόμως και μόνο χορηγώντας εγγράφως άδεια να αναγνωρίσει περιορισμό κατά ελευθέρα βούλησή του της ισχύος συγκεκριμένων γενικών όρων χρήσεως περί χρηστής και χρηστικής αναδημοσιεύσεως, αναπαραγωγής, αντιγραφής, διανομής, μεταγραφής, μεταδόσεως, παραπομπής και εγκαταστάσεως σε αλλότριες βάσεις δεδομένων ή πάσης φύσεως ιστοσελίδες του διαδικτύου μόνον διά την περίπτωση των αναγνωρισμένων εκ των αρμοδίων Αρχών και εγκύρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή εντύπων ή ιστοτόπων αναλόγου περιεχομένου της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και διά την εξαιρετική περίπτωση των μη ελληνικής υπηκοότητος και ιθαγενείας συναδέλφων επισκεπτών, περιηγητών ή χρηστών οι οποίοι αποδεδειγμένως δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, αλλά καταδεικνύοντας χρηστή και σύννομο κατά το ημεδαπό ή αλλοδαπό Δίκαιο συμπεριφορά περί σεβασμού της πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων μεταφράζουν τα κείμενα της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ με ειδικό λογισμικό σε αλλότριες γλώσσες με σκοπό την αποκλειστικώς ιδιωτική ενημέρωσή των περί κηποτεχνικών θεμάτων. Εκ του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ ενδέχεται να προσφέρεται προς άπαντα τα πρόσωπα τα οποία είναι επισκέπτες, περιηγητές ή χρήστες, κηποτεχνικού περιεχομένου λογισμικό διά κηπουρικές εργασίες το οποίο να αφορά άμεσα ή έμμεσα εις την εν γένει δραστηριότητα της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ και οι συγκεκριμένοι επισκέπτες, περιηγητές ή χρήστες μπορούν να αποκτήσουν κατά την υποκειμενική ελευθέρα κρίση των με αποκλειστικώς δική των ευθύνη. Η απόκτηση με τη συνεπακόλουθο χρήση τού εν λόγω λογισμικού θα γίνονται με τον όρο ότι όσοι σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τη δραστηριότητα της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ δεν επιφορτίζονται με κανενός είδους ευθύνη διά οποιαδήποτε τυχόν ζημία ή τραυματισμό ως αποτελέσματος της αποκτήσεως ή χρήσεως ή αδυναμίας αποκτήσεως ή αδυναμίας χρήσεως τού εν λόγω λογισμικού. Διασαφηνίζεται μετ' επιτάσεως το ότι η οποιασδήποτε μορφής προσβάσεως προς τον εν γένει ιστότοπο της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ όπως η επίσκεψις, η περιήγησις ή η χρήσις του εν γένει ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ χρειάζεται να γίνεται με τον όρο ότι το πρόσωπο το οποίο επισκέπτεται, περιηγείται ή χρησιμοποιεί τον εν γένει ιστότοπο της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ έχει οπωσδήποτε ενεργοποιημένη την επιλογή περί χρησιμοποιήσεως javascript/active scripting του φυλλομετρητού του προκειμένου να επιβεβαιώνει την εφαρμογή απλών τεχνολογικών μέτρων προστασίας βάσει του άρθρου 66Α του Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων ή νεωτέρας τροποποιήσεως αυτού. Επιπροσθέτως, η επίσκεψη, περιήγηση ή χρήση του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ διεξάγεται με καλύτερα αισθητικά πρότυπα σε κατάσταση μη συμβατότητος του φυλλομετρητού και ενδέχεται φυσιολογικώς να συνοδεύεται εκ της αυτομάτου και μη άμεσα ελεγχομένης εκ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ αποστολής ή εγκαταστάσεως απροσδιορίστων εκ της μεριάς της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ πληροφοριακών δεδομένων τηλεματικής επικοινωνίας, όπως αυτών με το διεθνή όρο "cookies" ή για παράδειγμα "LSO", στο υλικό που απαρτίζει το ηλεκτρονικό και μηχανικό υπόστρωμα το οποίο χρησιμοποιείται από κάθε πρόσωπο που επισκέπτεται, περιηγείται ή χρησιμοποιεί τον εν λόγω ιστότοπο κατά τρόπο που προσδιορίζεται αποκλειστικώς εκ των λογισμικών περιηγήσεως και χρήσεως του διαδικτύου. Αυτά προέρχονται εκ του κώδικος λογισμικού του διαδικτύου, δεν αποτελούν αντικείμενο προσβολής προσωπικών δεδομένων εκ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ ή αποθηκεύονται με την ιδιότητα του επεξεργάσιμου στοιχείου επωνύμων προσωπικών δεδομένων, ενώ ως γνωστόν αποσκοπούν αποκλειστικώς στο να διευκολύνουν την ταχυτέρα περιήγηση των ιστοσελίδων του ιστοτόπου στο διαδίκτυο ή ενδεχομένως, τα στατιστικά επισκεψιμότητος τα οποία αφορούν αποκλειστικώς στην ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. Με βάση τον ιστότοπο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (dpa.gr), στη θεματική ενότητά του περί των Υπηρεσιών Διαδικτύου, τα "cookies" αποτελούν μικρά αρχεία πληροφοριών τα οποία αποθηκεύονται εκ των ιστοσελίδων με σκοπό οι τελευταίες να ανακτούν ποικίλες πληροφορίες οι οποίες αφορούν στη συμπεριφορά εκάστου χρήστη, επισκέπτη ή περιηγητή. Κάθε επισκέπτης, περιηγητής ή χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέγει κατά την υποκειμενική του ελευθέρα κρίση το εάν επιθυμεί να τα αποδέχεται ή να τα απορρίπτει ή ακόμα και να τα διαγράφει ρυθμίζοντας κατά βούληση τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του φυλλομετρητού διαδικτύου που χρησιμοποιεί. Στην περίπτωση κατά την οποία απαγορευθεί η ενδεχομένη αυτόματη εγκατάστασή τους πιθανώς να μην είναι δυνατή η πρόσβαση ή η απροβλημάτιστος περιήγηση στον ιστότοπο της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ εξ αιτίας κωλυμάτων τα οποία άπτονται της λειτουργίας του διαδικτυακού λογισμικού και όχι των επιδιώξεων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ συμμορφώνεται πλήρως ως προς τις Διαταγές της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας οι οποίες αφορούν στα "cookies". Έκαστο πρόσωπο αμέσως μόλις επισκεφθεί με οποιονδήποτε τρόπο τον ιστότοπο της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ υποχρεούται πρωτίστως να ενημερωθεί διά τους παρόντες όρους χρήσεως και να ενεργήσει τόσο όσον αφορά εις τα "cookies", όσο και εις τη συνέχιση της παρουσίας του σε οποιοδήποτε τμήμα του ιστοτόπου. (επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

06. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατά τη διαδικτυακή επικοινωνία με τη χρήση ηλεκτρονικών μηνυμάτων βάσει της λειτουργίας του ιστοτόπου, άπαντα τα δεδομένα επικοινωνίας δεν είναι κρυπτογραφημένα. Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ είτε επωνύμως, είτε ανωνύμως, ποτέ δεν διαβιβάζει προς οποιοδήποτε πρόσωπο διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά, που την αφορούν με τον οποιονδήποτε τρόπο. Μετά από τη δημοσίευση της τελευταίας εκδόσεως του ιστοτόπου της, στην ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ έχει αποφασισθεί να μην παρέχονται προς τρίτους, πλην των πελατών, των επισκεπτών του γραφείου της έδρας συμβουλευτικών υπηρεσιών που προσδιορίζεται στον ιστότοπο και των συνεργατών της, τηλεφωνικώς ή με άλλον τρόπο πάσης φύσεως πληροφορίες για την αρχιτεκτονική, κατασκευή και συντήρηση κήπων, όπως αυτές άπτονται του αντικειμένου εργασιών της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. Οι πληροφορίες οι οποίες θα χορηγούνται είναι μόνον αυτές οι οποίες σχετίζονται αποκλειστικώς με την εκπόνηση των σχετικών εργολαβικών εργασιών της και καμμία επιπλέον εξαίρεση υφίσταται περί ή επ' αυτής της αποφάσεως. Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να μην επικοινωνεί ή να αποφεύγει, καθώς και να μην επιτρέπει την επικοινωνία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο απευθύνεται ανωνύμως προς την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ με ή προς τα δικά της γνωστά μέσα επικοινωνίας, καθώς και όταν κρίνεται εκ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ ή του αρμοδίου νομικού Γραφείου ότι τα στοιχεία της επικοινωνίας χρήζουν περαιτέρω ειδικού ελέγχου αξιοπιστίας ή χρήζουν ειδικής ερμηνείας και ερεύνης εξ αιτίας πάσης φύσεως ασαφειών και ελλείψεως δεδομένων ή πληροφοριών ή ακόμα και εξ αιτίας ενδεχομένου δόλου συνήθως λόγω κακοβούλου και ψευδούς παραθέσεως στοιχείων αποσκοπώντας στην απόσπαση πληροφοριών και δεδομένων κατά παράβαση κυρίως του Ν. 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου εκ της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρος, Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων, Ν. 3057/2002, Ν. 3183/2003, Ν. 3184/2003, Ν. 3524/2007, Ν. 3905/2010 και των όποιων νεωτέρων τροποποιήσεων αυτών, των σχετικών ΑΠ. του Μον. Πρωτ. Αθ. και του Τριμ. Εφ. Κακ. Αθ., καθώς και των σχετικών Οδηγιών ΕΚ και ΕΣυμ. κυρίως 96/9, 2001/29, 2001/84 και 2004/48. Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ δεν επικοινωνεί με πρόσωπα τα οποία επικοινωνούν μαζί της με οποιοδήποτε μέσον το οποίο θέτει σε εφαρμογή τεχνολογίες αποκρύψεως. Επίσης, κατά το συννόμως δυνατόν, άπαντα τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας θα ελέγχονται διά την ακρίβειά τους. Δεν γίνονται αποδεκτά άπαντα τα μηνύματα ή οι επιστολές των οποίων τα κείμενα είναι συντεταγμένα με υβριδικής μορφής χαρακτήρες, δηλαδή συνίστανται εξ ελληνικών λέξεων με γράμματα τα οποία προέρχονται εξ αλλοδαπών αλφαβήτων. Στοιχεία επικοινωνίας, όπως στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία χαρακτηρίζονται επικίνδυνα ή προσβλητικά για την ασφάλεια της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, των επισκεπτών ή χρηστών ή περιηγητών του ιστοτόπου της και για όποιο πρόσωπο συνεργάζεται ή εκπροσωπεί επισήμως την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, εάν κριθεί δέον, θα συλλέγονται, θα καταγράφονται και θα παραδίδονται στις αρμόδιες Διωκτικές Αρχές, καθώς και ό, τι ζητηθεί από αυτές τις Αρχές προκειμένου να εντοπισθούν οι παραβάτες. Ομοίως, η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ δεν αποδέχεται και θα διαγράφει ή θα καταστρέφει κατά τη λήψη του οποιοδήποτε μήνυμα το οποίο περιέχει φωτογραφίες ή εικόνες, επεξεργασμένες ή μη, εξ ιδιωτικών και ιδιόχρηστων χώρων χωρίς προηγουμένων να έχει ειδοποιηθεί τηλεφωνικώς εκ του αποστολέως. Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να ιεραρχεί κατά την κρίση της όλα τα στοιχεία της επικοινωνίας, οπότε και να προσδιορίζει μονομερώς διά το εάν και διά το πότε θα υπάρξει ανταπόκριση άνευ ειδοποποιήσεως ή προειδοποιήσεως. Για λόγους ασφαλείας η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ δεν χορηγεί πληροφορίες για φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή άλλα προϊόντα διεκπεραιώσεως κηποτεχνικών εργασιών, όταν κριθεί δέον, σε πρόσωπα μη πελάτες της τα οποία επικοινωνούν μαζί της μέσω του ιστοτόπου της. Οι υπάρχοντες πελάτες και εν συνεχεία τα πρόσωπα τα οποία επικοινωνούν με την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ κατόπιν προτροπής υπαρχόντων πελατών της εξυπηρετούνται κατά απόλυτο προτεραιότητα. Προς αποφυγή διεξαγωγής ασκόπων ενεργειών επικοινωνίας πρέπει με επίταση να διασαφηνισθεί το ότι η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ είναι ιδιωτική επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά και όχι ένα δημόσιο ή κοινωφελές ίδρυμα έτσι ώστε να γίνεται ανεξελέγκτως, χωρίς κανόνες και αφιλοκερδώς αποδέκτης πάσης φύσεως αιτημάτων περί χώρων πρασίνου εκ των επισκεπτών, περιηγητών ή χρηστών του ιστοτόπου της. Επιπροσθέτως, η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ απαιτεί πάσα επικοινωνία να λαμβάνει χώρα με το καθεστώς αμοιβαίου σεβασμού και ευπρεπείας, διαφορετικώς επιφυλάσσεται διά την αυτοπροστασία της, ούτε επιδιώκει τη σύναψη συνεργασιών διά να εκτελέσει κηπουρικές εργασίες με πρόσωπα ασυμβάτου κηποτεχνικής νοοτροπίας προς τη δική της. Όσον αφορά στην αναζήτηση εκ των επισκεπτών, περιηγητών ή χρηστών του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ μίας ή περισσοτέρων επιδόσεων προσφοράς αναλήψεως έργου για την κατασκευή και συντήρηση ιδιωτικού και ιδιόχρηστου χώρου πρασίνου εκ μέρους του επικεφαλής της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ ο οποίος ελέγχει και εκτελεί ο ίδιος το έργο, όπως περιγράφεται εντός του σχετικού τμήματος του ιστοτόπου, διευκρινίζεται το ότι η πολιτική της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ επιβάλλει να μην διενεργείται δωρεάν αυτή η επίδοση άνευ περιορισμών διά λόγους αυτοπροστασίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ εκ πάσης φύσεως ενδεχομένων αυθαιρέτων ή κακοβούλων πράξεων. Προσφορά και δη δωρεάν επίδοση για σχέδιο κήπου παραχωρούνται μόνον εάν έτσι εγκρίνει ο επικεφαλής της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ και βεβαίως κατά προτεραιότητα όταν αφορούν στους υπάρχοντες πελάτες ή τα πρόσωπα τα οποία προέρχονται εκ συστάσεως υπαρχόντων πελατών του χαρτοφυλακίου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ ή όταν έχει προαποφασιστεί το ότι η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ θα αναλάβει το έργο υπό προϋποθέσεις οι οποίες προσδιορίζονται συνήθως προφορικώς προς τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα εκ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. Εάν η προσφορά περιλαμβάνει οποιοδήποτε σχέδιο κατά κανόνα χρεώνεται αναλόγως του βαθμού δυσκολίας του έργου. Οποιαδήποτε συνακόλουθη μελέτη και εκπόνηση έργου πρέπει να συνοδεύονται εκ των αναλόγων νομίμων αποδείξεων οι οποίες χορηγούνται με έγκριση και απαίτηση της αρμοδίου Οικονομικής Αρχής της Ελληνικής Δημοκρατίας. Επιπροσθέτως, παρ' όλες τις αρχικές καλές προθέσεις της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, δυστυχώς διαπιστώθηκε μετά τη δημοσιοποίηση του ιστοτόπου της ότι αρκετοί ιδιοκτήτες ιδιωτικών και ιδιόχρηστων χώρων πρασίνου θεωρούν κατά την κρίση των ως κάτι το φυσιολογικό ή δεδομένο να εκμεταλλεύονται ανεξόδως τις αντιοικονομίες κλίμακος που υφίσταται η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ προκειμένου να μεταβαίνει στο χώρο τους ή τις γνώσεις της προκειμένου να διεκπεραιώνουν κάποιο έργο πρασίνου, ακόμα και ενδεχομένως όταν αυτό εκτελείται εξ άλλης επιχειρήσεως και διά αυτό διευκρινίζεται ότι πλέον οι επισκέψεις οι οποίες διενεργούνται εκ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στους χώρους πρασίνου ή στους υπό διαμόρφωση χώρους πρασίνου υπόκεινται σε κοστολόγηση η οποία διαμορφώνεται αναλόγως της γεωγραφικής θέσεως του χώρου πρασίνου και του είδους των πληροφοριών ή δεδομένων που αναζητούνται εκ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ χωρίς να βλάπτονται τα πάσης φύσεως συμφέροντα της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. Εξυπακούεται το ότι εκ της κοστολογήσεως εξαιρούνται βεβαίως άπαντες οι χώροι οι οποίοι ανήκουν στους δυνητικούς πελάτες οι οποίοι προέρχονται εκ της συστάσεως υπαρχόντων πελατών του χαρτοφυλακίου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ ως αποδείξεως σεβασμού προς τους υπάρχοντες πελάτες. Στην περίπτωση εκείνη κατά την οποία η επίσκεψη καταλήξει στην ανάθεση έργου ή έργων πρασίνου, τότε το κόστος των επισκέψεων σοβαρώς ενδέχεται να συνεκτιμηθεί και να μειώσει αναλογικώς τη διάρθρωση για την κοστολόγηση του έργου, οπότε περί αυτού θα ενημερώνονται καταλλήλως τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα. Οι επισκέψεις, όπως τα εν γένει έργα που διεξάγει η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, επιλέγονται λαμβάνοντας υπ' όψιν επιπροσθέτως ένα πλήθος υποκειμενικών κριτηρίων εκ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στα οποία συνυπολογίζεται ιδιαιτέρως η συμπεριφορά των ενδιαφερομένων έναντι της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, ενώ οι πληροφορίες και τα δεδομένα τα οποία γνωστοποιούνται κατά τη διάρκεια των επισκέψεων διαρθρώνονται ή προσδιορίζονται με βάση την υποκειμενική κρίση και επαγγελματική εμπειρία της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ ή όποιου ενεργεί επισήμως διά λογαριασμό της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. Εν κατακλείδι, επειδή οι επισκέψεις δημιουργούν κόστη εις βάρος της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, επέχουν θέσιν προετοιμασίας μελέτης και εκπονήσεως έργου, οπότε κοστολογούνται με αφετηρία πάντοτε ένα ελάχιστο χρηματικό όριο. Το ελάχιστο και μέγιστο όριο της κοστολογήσεως προσδιορίζεται κατά την επικοινωνία των ενδιαφερομένων με την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. Επιπροσθέτως, όσον αφορά στους ήδη συνεργαζόμενους προμηθευτάς υλικών της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ και φυσικώς, τις αρμόδιες Υπηρεσίες ή Αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας οι οποίες χρειάζονται πληροφορίες από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, μπορούν να επικοινωνούν συνεχίζοντας κανονικώς να κάμνουν χρήση του σταθερού τηλεφώνου το οποίο καταδεικνύεται στο σχετικό τμήμα για την "Επικοινωνία" του ιστοτόπου, αλλά προτείνεται η επιλογή του κινητού τηλεφώνου προκειμένου να διεκπεραιώνονται ταχύτερα οι διαβαθμίσεις και ιεραρχήσεις των αιτημάτων. Άπαντα λοιπά πρόσωπα, προς διευκόλυνση της αμοιβαίας επικοινωνίας, γνωστοποιώντας το όνομά τους και το λόγο της επικοινωνίας υποχρεωτικώς πρέπει να χρησιμοποιούν απ' ευθείας μόνον το κινητό τηλέφωνο που προσδιορίζεται, διότι η απροσδόκητος υπερπληθώρα των επισκέψεων του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ έχει δημιουργήσει αντίστοιχο υπερπληθώρα τηλεφωνικών κλήσεων προς την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ περί ποικίλων θεμάτων με επίπτωση να δυσχεραίνεται η ομαλή λειτουργία των ανθρώπων που υποστηρίζουν και παντοιοτρόπως σχετίζονται φυσιολογικώς ή και μη εμπορικώς προς την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. Το σταθερό τηλέφωνο δεν διατίθεται πλέον προς εξυπηρέτηση του κοινού και το τηλεομοιότυπο δεν χρησιμοποιείται με σκοπόν τον περιορισμό καταναλώσεως χάρτου. Τέλος, απαγορεύεται η χρήση όλων των γνωστών ιδιωτικών μέσων επικοινωνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ εκ διαφημιστικών υπηρεσιών τρίτων, ενώ παν διαφημιστικό μήνυμα το οποίο λαμβάνει η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ θα οδηγεί το καταχρηστικώς διαφημιζόμενο προϊόν ή την υπηρεσία στην διά παντός απόρριψη εξ οποιασδήποτε συναλλαγής και δραστηριότητος της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, καθώς και θα δίδει το δικαίωμα εις την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ να ενημερώνει τις αρμόδιες Αρχές ότι αποτελεί θύμα παρενοχλήσεως διεκδικώντας οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμα και αποζημίωση. Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ διέπεται από το καθεστώς προστασίας στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και σχετικής αλληλογραφίας το οποίο προσδιορίζει η ελληνική Νομοθεσία με την ισχύ και τροποποίηση ή αναθεώρηση των σχετικών εντολών ελληνικών Αρχών, καθώς και άρθρων, όπως είναι για παράδειγμα του Ν. 2472/1997, Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Ν. 3783/2009 για την ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, Ν. 3917/2011 για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις, Ν. 4070/2012 για τις ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταφορών, δημοσίων έργων ή άλλων σχετικών συν τω χρόνω. (επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

07. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ, ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ, ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΟΡΩΝ

Η υποχρέωση απάντων των επισκεπτών, περιηγητών ή χρηστών του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ να ενημερώνονται κυρίως περί των κανόνων που θεσπίζουν οι όροι χρήσης του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, αλλά και περί των όρων της επισκέψεως στο γραφείο συμβουλευτικών υπηρεσιών, της επικοινωνίας με την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ και της επισκέψεως σε χώρους πρασίνου από την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, επαφίεται εις τη μέριμνα των εν λόγω προσώπων. Εάν κάποιο πρόσωπο επισκέπτεται, περιηγείται ή χρησιμοποιεί τον ιστότοπο της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, τότε λαμβάνεται ως κάτι το αυτονόητο και δεδομένο το γεγονός ότι αυτό το πρόσωπο έχει αποδεχθεί και συναινέσει ανεπιφυλάκτως προς τους παρόντες όρους χρήσεως. Οι παρόντες όροι χρήσεως δεν είναι διαπραγματεύσιμοι, ούτε μπορούν να αποτελέσουν μελλοντικώς αντικείμενο διαπραγματεύσεως με την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ η οποία τους προσδιορίζει, καθορίζει, δημοσιοποιεί, καθώς έχει το αποκλειστικό προνόμιο να τους τροποποιεί. Οι παρόντες όροι χρήσεως υπακούουν και υποτάσσονται μόνο στην ισχύ του ελληνικού Δικαίου προς το οποίο συμμορφώνονται και με βάση το οποίο διαμορφώνονται. Αυτοί, όπως και πάσα άλλη ανακοίνωση ή πληροφορία εντός του ιστοτόπου, υπερισχύουν και υπερκαλύπτουν οποιασδήποτε άλλης έχει δημοσιευθεί ή ανακοινωθεί οπουδήποτε αλλού. Επιπροσθέτως, οι παρόντες όροι χρήσεως στην ελληνική γλώσσα έχουν ισχύ η οποία επικρατεί απολύτως και αδιαμφισβητήτως και υπερκαλύπτει οποιαδήποτε άλλη αναφορά όρων χρήσεως σε άλλη γλώσσα εντός του ιστοτόπου, εφ' όσον και εάν παρατηρείται οπουδήποτε εντός αυτού σχετική νοηματική διαφοροποίηση των όρων ή παράλειψη περιεχομένου όρων έχοντας σαν πρότυπο τους όρους χρήσεως στην ελληνική γλώσσα. Το ίδιο ισχύει και για το οποιοδήποτε περιεχόμενο σε οποιοδήποτε άλλο τμήμα του ιστοτόπου. Μη ανάγνωση και συμμόρφωση προς τους όρους χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, ιδιαιτέρως κατά παράβαση κυρίως του Ν. 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου εκ της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρος, Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων, Ν. 3057/2002, Ν. 3183/2003, Ν. 3184/2003, Ν. 3524/2007, Ν. 3905/2010 και των όποιων νεωτέρων τροποποιήσεων αυτών, των σχετικών ΑΠ. του Μον. Πρωτ. Αθ. και του Τριμ. Εφ. Κακ. Αθ., καθώς και των σχετικών Οδηγιών ΕΚ και ΕΣυμ. κυρίως 96/9, 2001/29, 2001/84 και 2004/48, εγείρει αξιώσεις περί απαγορεύσεως της επισκέψεως, περιηγήσεως ή χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ και της διεξαγωγής των συναντήσεων στο γραφείο συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και της διεξαγωγής πάσης φύσεως επικοινωνίας με την ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. Ενδεχομένως, ακόμα και καθ' υπόδειξιν του νομικού Γραφείου παροχής υπηρεσιών νομικής προστασίας, πάσα παραβίαση ή κατάχρηση των κανόνων, που θεσπίζουν οι όροι χρήσης, μπορεί να εντοπίζεται, να προσδιορίζεται, να ταυτοποιείται, να αξιολογείται, να αντιμετωπίζεται και πιθανώς, να τιμωρείται αναλόγως της παραβιάσεως εάν κριθεί δέον εκ των αρμοδίων Αρχών της Ελληνικής Δημοκρατίας._ (επιστροφή εις την αρχή της σελίδος)

Όροι Χρήσης του Ιστοτόπου ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.