Αυτό το τμήμα του ιστοτόπου μας αφιερώνεται εις τα ψηφιακά σχέδια κήπων με δείγματα κήπων ή μελέτες από προτεινόμενες εργασίες για διαμόρφωση ή αρχιτεκτονική κήπων, για κατασκευή ή συντήρηση κήπων, αλλά και για αρδευτικά δίκτυα για το αυτόματο πότισμα κήπου κατά την κηποτεχνία. Οι ψηφιακές απεικονίσεις προέρχονται από προτάσεις της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ για τη δημιουργία χώρων πρασίνου, που είναι ιδιωτικοί και ιδιόχρηστοι κήποι, λαμβάνοντας υπ' όψιν τη διαδικασία κατά την οποία υλοποιείται η κηποποιία.

Με βάση την αυστηρά πολιτική ασφαλείας περί δημοσιεύσεων εικόνων κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, που έχει προαναφερθεί στο τμήμα Ταυτότητα του ιστοτόπου μας, σε πρώτη φάση παρουσιάζονται διάφορα ψηφιακά σχέδια κήπων και στιγμιότυπα τρισδιάστατων ψηφιακών εικόνων με 3D απεικονίσεις, καθώς και μερικά σχέδια για το αυτόματο πότισμα τα οποία προέρχονται από τις προτάσεις και τα δείγματα κήπων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ. Οι μελέτες κήπων που καθοδηγούν την κατασκευή κήπων ή ακόμα και την μελλοντική συντήρηση κήπου είναι ο ακρογωνιαίος λίθος διά τη σωστή διαμόρφωση ή δημιουργία χώρων πρασίνου, αφού καταγράφουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες ή τα κρίσιμα δεδομένα διά την αρχιτεκτονική κήπων.

Εικόνες με δείγματα κήπων από 3D απεικονίσεις για την αρχιτεκτονική κήπων και την κατασκευή κήπων

_Αρχιτεκτονική κήπων.
κήπος
_Αρχιτεκτονική κήπου.
κήπος
_Κατασκευή κήπων.
κήπος
_Κατασκευή κήπου.
κήπος
_Αρχιτεκτονική και κατασκευή κήπων.
κήπος
_Αρχιτεκτονική και κατασκευή κήπου.
κήπος
_Κήπος για αρχιτεκτονική κήπων.
κήπος
_Κήπος για αρχιτεκτονική κήπου.
κήπος
_Κήπος για κατασκευή κήπων.
κήπος
_Κήπος για κατασκευή κήπου.
κήπος
_Κήπος για αρχιτεκτονική και κατασκευή κήπων.
κήπος
_Κήπος για αρχιτεκτονική και κατασκευή κήπου.
κήπος
_Κήποι.
κήπος
_Κήπος.
κήπος
_Εικόνα κήπων.
κήπος
_Εικόνα κήπου.
κήπος
_Κήποι κηποτεχνίας.
κήπος
_Κήπος κηποτεχνίας.
κήπος
_Κηποτεχνικές δημιουργίες.
κήπος
_Κηποτεχνική δημιουργία.
κήπος
_Δημιουργία κήπων.
κήπος
_Δημιουργία κήπου.
κήπος
_Χώροι πρασίνου.
κήπος
_Χώρος πρασίνου.
κήπος
_Ιδιωτικός κήπος.
κήπος
_Ιδιόχρηστος κήπος.
κήπος
_Σπιτικός κήπος.
κήπος
_Διαμόρφωση κήπων.
κήπος
_Διαμόρφωση κήπου.
κήπος
_Δείγμα κήπων.
κήπος
_Δείγμα κήπου.
κήπος
_Δείγματα κήπων.
κήπος
_Δείγματα κήπου.
κήπος
_Κήπος για σπίτι.
κήπος
_Πρωτότυποι κήποι.
κήπος
_Πρωτότυπος κήπος.
κήπος

Η δημιουργία ή διαμόρφωση κήπου προϋποθέτει ένα σύνολο ενεργειών οι οποίες εξασφαλίζουν την ελαχιστοποίηση δυσλειτουργιών κατά την εκτέλεση των έργων πρασίνου, αλλά και μελλοντικώς για τη συντηρήση κήπου. Επιβάλλεται η ενδελεχής διεξαγωγή κατάλληλων καταμετρήσεων στους χώρους δράσεως και ο προσδιορισμός χαρακτηριστικών της τροφοδοσίας του αρδευτικού συστήματος για το αυτόματο πότισμα σε στατική φάση ή εκτιμούμενη δυναμική λειτουργία. Επίσης, ενδέχεται να χρειάζονται κάποιες αναλύσεις όπως για παράδειγμα είναι η ανάλυση εδάφους ή η ανάλυση νερού. Με βάση την πάγια τακτική της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, κατόπιν συνεννοήσεως με τα άτομα που την εμπιστεύονται για την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου κηποτεχνίας, καθορίζονται ή διασαφηνίζονται ποικίλες παράμετροι οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψιν όπως είναι θέματα υγείας, υποκειμενικές προσωπικές προτιμήσεις ή η λειτουργικότητα του χώρου πρασίνου και στη συνέχεια ακολουθεί με φαντασία η σχεδίαση κατά κανόνα κάμνοντας χρήσιν ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξειδικευμένου λογισμικού για την κηποτεχνία και τις ανάλογες ανάγκες σχεδιασμού.

Εικόνες με σχέδια κήπων σχετικά με τη μελέτη για το αυτόματο πότισμα του αρδευτικού δικτύου

_Σχέδια κήπων για αυτόματο πότισμα.
αυτόματο πότισμα κήπου
_Σχέδιο κήπου για αυτόματο πότισμα.
αυτόματο πότισμα κήπου
_Αυτόματο πότισμα κήπων.
αυτόματο πότισμα κήπου
_Αυτόματο πότισμα κήπου.
αυτόματο πότισμα κήπου
_Άρδευση κήπων.
αυτόματο πότισμα κήπου
_Άρδευση κήπου.
αυτόματο πότισμα κήπου

Όπως προαναφέρθηκε, η φυτοτεχνική μελέτη για την αρχιτεκτονική κήπου είναι ο ακρογωνιαίος λίθος στην κατασκευή κήπων, όπως και μετέπειτα στη συντήρηση κήπων, διότι δεν αποτυπώνει απλώς τις ικανότητες του δημιουργού εργολάβου, αλλά είναι ουσιαστικώς η ταυτότητα της όλης δημιουργίας. Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, όπου και όποτε χρειάζεται, αυτή τη μελέτη τη συνοδεύει με αναγκαία πρόσθετα υλικά όπως είναι για παράδειγμα το έγχρωμο σχέδιο με τον προσδιορισμό φυτών και υλικών, οι έγχρωμες εικόνες εκ των στιγμιοτύπων των τρισδιάστατων ψηφιακών εικόνων από 3D απεικονίσεις του υπό διαμόρφωση ή δημιουργία κήπου σε κάποια ενδεικτική σχηματοποιημένη φάση την οποία επεξεργάζεται ειδικό λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών στην απομονωμένη και προστατευμένη βάση δεδομένων μας με το όνομα "ανθάνασσα κήποι", το έντυπο σχέδιο κήπου υπό άλλες μορφές ή σε άλλα υποστρώματα, το σχέδιο για το αυτόματο πότισμα που αφορά στη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου και βεβαίως το ενδεικτικό αναλυτικό κόστος για την κατασκευή κήπου ή τη σχετική κηποτεχνική εργασία. Ο τελικός και πλήρης φάκελος των σχεδίων και μελετών συνήθως περιέρχεται στην πλήρη κατοχή και ιδιοκτησία των πελατών και συνεργατών της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ κατά την παράδοση του έργου ή λίγες ημέρες αργότερα αναλόγως του φόρτου εργασίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ και πρέπει πάντοτε να προστατεύεται.

Εικόνες με ανεπεξέργαστα σχέδια κήπων για την αρχιτεκτονική, κατασκευή και συντήρηση κήπων

_Σχέδια κήπων για αρχιτεκτονική, κατασκευή, συντήρηση κήπων.
σχέδιο κήπου
_Σχέδιο κήπου για αρχιτεκτονική, κατασκευή, συντήρηση κήπων.
σχέδιο κήπου
_Σχέδια κήπων για χώρους πρασίνου.
σχέδιο κήπου
_Σχέδιο κήπου για χώρο πρασίνου.
σχέδιο κήπου
_Κηποτεχνικά σχέδια κήπων.
σχέδιο κήπου
_Κηποτεχνικό σχέδιο κήπου.
σχέδιο κήπου
_Σχεδιασμός κήπων.
σχέδιο κήπου
_Σχεδιασμός κήπου.
σχέδιο κήπου
_Σχέδια για αρχιτεκτονική κήπων.
σχέδιο κήπου
_Σχέδιο για αρχιτεκτονική κήπου.
σχέδιο κήπου
_Πρωτότυπα σχέδια κήπων.
σχέδιο κήπου
_Πρωτότυπο σχέδιο κήπου.
σχέδιο κήπου
_Σχέδια για κατασκευή κήπων.
σχέδιο κήπου
_Σχέδιο για κατασκευή κήπου.
σχέδιο κήπου
_Σχέδια για κατασκευή και συντήρηση κήπων.
σχέδιο κήπου
_Σχέδιο για κατασκευή και συντήρηση κήπου.
σχέδιο κήπου
_Σχέδια ιδιωτικών κήπων.
σχέδιο κήπου
_Σχέδιο ιδιωτικού κήπου.
σχέδιο κήπου
_Σχηματοποιημένοι κήποι ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
σχέδιο κήπου
_Σχηματοποιημένος κήπος ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
σχέδιο κήπου
_Κήποι ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
σχέδιο κήπου
_Κήπος ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
σχέδιο κήπου
_Περίεργα σχήματα κήπων.
σχέδιο κήπου
_Περίεργο σχήμα κήπου.
σχέδιο κήπου
_Απομονωμένοι κήποι.
σχέδιο κήπου
_Απομονωμένος κήπος.
σχέδιο κήπου
_Κήποι με σύμβολα.
σχέδιο κήπου

Δείγματα για Αρχιτεκτονική ή Κατασκευή Κήπων

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.