Αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου περιέχει κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηποτεχνίας διά πρόσθετο εις το έδαφος χώμα κήπου με ρίζες διά τα φυτά ή το γκαζόν. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό το καθεστώς νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διατάξεων ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομικής βάσεως και του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Οι φίλες και οι φίλοι της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ γνωρίζουν το ότι υπάρχουν φορές κατά τις οποίες όταν εκπονούνται έργα_Επιφάνεια εδάφους με μεγάλες ρίζες στο χώμα. κηποτεχνίας χρειάζεται να μεταφερθούν στους υπό διαμόρφωση χώρους πρασίνου κάποιοι όγκοι από πρόσθετο χώμα κήπου προκειμένου να βελτιωθεί το έδαφος. Αυτό το νέο χώμα κήπου μπορούμε να το προμηθευτούμε από την αγορά σε διάφορες ποσότητες, είτε μέσα σε φορτηγά, είτε σε σάκους. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αλλά και η αγωνία κατά την εκτέλεση τέτοιων έργων με σχετικές κηπουρικές εργασίες, επικεντρώνεται συνήθως στο χώρο όπου προβλέπεται να φιλοξενηθεί χλοοτάπητας, ιδίως όταν αυτός περιλαμβάνει καλαμοειδή φεστούκα, δηλαδή Festuca arundinacea, αφού το εδαφικό υπόστρωμα αποτελεί νευραλγικής σημασίας παράγοντα για την επιτυχή εγκατάσταση και φυσιολογική ανάπτυξη του γκαζόν στο μέλλον. Αρκετά συχνά, στην ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ γινόμαστε αποδέκτες ποικίλων ερωτημάτων γύρω από την ποιότητα ή καταλληλότητα ενός χώματος το οποίο προμηθεύεται κάποιος σε χύδην μορφή, αλλά θα επικεντρωθούμε στην απορία γύρω από το φαινόμενο της παρουσίας ή μη ριζών μέσα σε αυτό και της σχέσης του με τη γονιμότητα αυτού του χώματος.

Δυστυχώς, υπάρχει μία γενική αντίληψη η οποία έχει ταυτίσει την παρουσία των ριζών με τη δυνητική γονιμότητα ενός όγκου χώματος που προστίθεται στον κήπο. Τα ασυσκεύαστα χώματα τα οποία δεν έχουν υποστεί κατάλληλη επεξεργασία για τη βελτίωσή τους, συνήθως προέρχονται από διάφορες εκσκαφές και συγκεντρώνονται σε χώρους κατά κανόνα υπό της μορφής λοφίσκων. Αυτά στη συνέχεια μεταφέρονται στους κήπους συχνά σε μεγάλους όγκους ποικίλων κυβικών μέτρων με βάση τις ανάγκες οι οποίες προσδιορίζονται με την αρχιτεκτονική κήπων. Όταν καταλήγουν στον κήπο αυτές οι ποσότητες τις περισσότερες φορές δεν έχουν υποστεί εδαφοβελτιωτική επεξεργασία ή εάν υπέστησαν κάποια επεξεργασία σπανίως πιστοποιείται από συνοδευτικά έγγραφα όπου προσδιορίζονται σαφώς τα ποιοτικά και διαρθρωτικά του γνωρίσματα ή το μέσο βάθος εκσκαφής τους. Όμως, το έδαφος το οποίο υπάρχει στο περιβάλλον μας δεν παρουσιάζει καθ' άπασα την έκτασή του τον ίδιο βαθμό των ποιοτικών χαρακτηριστικών. Στην κηποτεχνία, όταν μεταφέρονται χύδην χώματα, ενδιαφερόμαστε κυρίως για το έδαφος μέχρι του βάθους του μισού μέτρου (0,5 m) το πολύ, αφού εκεί συγκεντρώνονται οι συνιστώσες οι οποίες συνεισφέρουν στην υψηλή του γονιμότητα. Έτσι, δεν είναι τυχαίο το ότι ακόμα και τα καλλωπιστικά δέντρα αναπτύσσουν το μεγαλύτερο τμήμα του ριζικού συστήματος της θρέψεως κυρίως μέχρις αυτών των βαθών. Βεβαίως, τα φυτά και κυρίως τα δένδρα μπορούν να επεκτείνουν τις ρίζες τους σε μεγαλύτερα βάθη, ακόμα και όταν είναι άγονα εδάφη, κυρίως για να εξασφαλίζουν διαρκώς επαρκείς συνθήκες σταθερότητος και ισορροπίας ιδιαιτέρως όταν υφίστανται έντονες καταπονήσεις από δυνατούς αέρηδες οι οποίοι σε συνδυασμό με το υγρό έδαφος το οποίο έπεται των βροχοπτώσεων απειλούν να τα ξεριζώσουν.

Από την άλλη μεριά η εκτεταμένη παρουσία ριζών σε ένα φερτό χώμα κήπου μπορεί υπό κάποιων προϋποθέσεων σε_Επιφανειακό χώμα κήπου. ορισμένες περιπτώσεις να μην είναι και ό, τι καλύτερο από κηποτεχνικής απόψεως. Αυτό συμβαίνει διότι με την παρουσία τους έχουμε στη διάθεσή μας κάποιες ενδείξεις οι οποίες υποδεικνύουν ότι το φερτό χώμα μπορεί να έχει υποστεί ήδη μία σημαντική πρώτη αφαίμαξη θρεπτικών στοιχείων από την προϋπάρχουσα βλάστηση. Επιπροσθέτως, η εκτεταμένη παρουσία τους στο υπέδαφος του γκαζόν το οποίο επιδιώκουμε να διατηρείται υγρό και με επαρκείς θρεπτικές μονάδες κυρίως αζώτου, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πιθανή ανεξέλεγκτη εμφάνιση μανιταριών, οπότε τίποτα δεν αποκλείει το γεγονός της μελλοντικής επιβαρύνσεως ακόμα και με φαινόμενα υδροφοβίας. Άλλο ένα σημαντικό πρόβλημα, που σχετίζεται και με την απειρία πολλών ιδιοκτητών κήπων, είναι το ότι δεν είναι πάντοτε εύκολο αφ' ενός να γνωρίζουμε τα είδη των φυτών από τα οποία προήλθαν οι ρίζες και αφ' ετέρου να προσδιορίζουμε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο έχουν ζυμωθεί οι οργανικές ύλες των ριζών σε αυτό το χώμα. Ακόμα και όταν είμαστε απολύτως σίγουροι για το ότι το πρόσθετο χώμα προήλθε από μικρό βάθος, τίποτα δεν απορρίπτει το γεγονός ότι για πολλά έτη ενδεχομένως να υποστήριζε φυτικούς οργανισμούς οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα στο έδαφος σε σχέση με τις ανάγκες του γκαζόν. Δυστυχώς, δεν αποκλείεται εκσκαφές να διενεργούνται για παράδειγμα σε περιοχές όπου η προϊστορία της χλωρίδος ή η γεωμορφολογία και το ανάγλυφο του εδάφους, όπως είναι το έδαφος υπό εντόνου κλίσεως, δεν ενδείκνυνται για την πρόσληψη χώματος με σκοπό να χρησιμοποιηθεί συντόμως για υπόστρωμα γκαζόν όσο καλοκοσκινισμένο και εάν είναι με σήτες ή φυγοκεντρισμό.

Θα συνιστούσαμε στις φίλες και στους φίλους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ όταν επιθυμούν να προμηθευτούν χώματα για τον κήπο τους κατ’ αρχάς να προσπαθούν να εντοπίζουν κατάλληλες και αξιόπιστες αγορές πωλήσεως τέτοιων προϊόντων. Είναι ευνόητο το ότι ένα καλό χώμα κήπου τόσο όσον αφορά στην ποιότητά του, όσο και στην επεξεργασία του, όπως είναι το κοσκίνισμα ή ο εμπλουτισμός με επιπρόσθετα εδαφοβελτιωτικά υλικά, θα έχει υψηλότερο κόστος αποκτήσεως, αλλά θα αποζημιώσει με την ικανότητά του να υποστηρίζει πολύ πιο αποδοτικά την ριζόσφαιρα του γρασιδιού μας. Στην αντίθετη περίπτωση κατά την οποία προστεθεί ακατάλληλο χώμα κήπου, τα προβλήματα που θα παρουσιάζονται είναι βέβαιον ότι θα πληθαίνουν προϊόντος του χρόνου και η αντιμετώπισή τους μπορεί να κριθεί ακόμα και αδύνατη στο τέλος. Εάν παρατηρήσουμε ρίζες στο χώμα που μας φέρανε θα ήταν θεωρητικώς καλύτερο αυτές να είναι όσο το δυνατόν πιο λεπτές και πολλαπλώς διακλαδιζόμενες.

Άρα, λοιπόν, οι ρίζες μέσα στο χώμα δεν είναι πάντοτε καλό σημάδι ποιότητός του, παρ’ όλο που υπάρχει η αντίθετη εντύπωση. Το βέβαιο είναι, όμως, το ότι όταν γίνονται κηπουρικές εργασίες με βάση την αρχιτεκτονική κήπων για την κατασκευή ή διαμόρφωση κήπων, θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την επεξεργασία και τη βελτίωση του εδάφους. Ιδιαιτέρως προτού εγκαταστήσουμε το γκαζόν θα πρέπει οπωσδήποτε να επεξεργαστούμε καταλλήλως το έδαφος και να μην αρεσκόμαστε μόνο σε απλές εναποθέσεις επιπρόσθετων όγκων χώματος.

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Πρόσθετο στο Έδαφος Χώμα Κήπου με Ρίζες

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.