Διά σύζευξη σε προγραμματιστές ποτίσματος ή IrCoCou στο αυτόματο πότισμα κήπου, αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου, προσδιορίζει σχετικές κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηπουρικής. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό το καθεστώς νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διατάξεων ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομικής βάσεως και του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Οι φίλες και φίλοι της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ γνωρίζουν πολύ καλά το γεγονός ότι μέσα σε πολλά κείμενα από τη δημοσιοποιημένη_Απλή σύζευξη με προγραμματιστές αυτόματου ποτίσματος. βάση δεδομένων με τα άρθρα κήπου συνεχώς επισημαίνουμε την ανάγκη κατά την κατασκευή κήπων να δίδεται ιδιαιτέρα έμφαση στη διάρθρωση και δομή του αρδευτικού δικτύου για το αυτόματο πότισμα κήπου. Οι ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες ιδιαιτέρως όταν διακρίνονται για τα ξηροθερμικά χαρακτηριστικά τους, επιβάλλουν την ανάγκη για κατανάλωση σημαντικών όγκων νερού για την άρδευση. Κατά συνέπεια, ένα αποδοτικό δίκτυο θα εξασφαλίζει την καλύτερη αξιοποίηση του νερού, προσφέροντας στα φυτά και ειδικά στο γκαζόν αυτόν τον πολύτιμο για τη ζωή τους φυσικό πόρο. Προκειμένου να λειτουργήσει ένα τέτοιο δίκτυο για το αυτόματο πότισμα κήπου χρειάζονται ορισμένα βασικά εξαρτήματα, ενώ ο εγκέφαλος της λειτουργίας του δικτύου εντοπίζεται στον προγραμματιστή του. Οι προγραμματιστές ποτίσματος είναι δυνατό να διακρίνονται από διάφορες μορφές, τύπους και τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργίας, αλλά όλοι ανεξαιρέτως διαδραματίζουν το ρόλο του εγκεφάλου ο οποίος προσδιορίζει το ποια ενέργεια ποτίσματος θα υλοποιηθεί και με ποιες προϋποθέσεις.

Συνήθως, για τις ανάγκες της αρδεύσεως σε έναν ελληνικό ιδιωτικό και ιδιόχρηστο κήπο προσαρμόζεται στο αρδευτικό δίκτυο ένας προγραμματιστής ποτίσματος ο οποίος ελέγχει το πότισμα κήπου σε διάφορες στάσεις ή ζώνες. Όμως, η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ θα ήθελε να ενημερώσει τις φίλες και τους φίλους της για μία ιδιόμορφη περίπτωση χώρων πρασίνου κατά την οποία κρίνεται αναγκαίο να υπάρχουν μονίμως εν λειτουργία δύο προγραμματιστές αυτόματου ποτίσματος ή σπανιότερα, ακόμα περισσότεροι, που λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτοί, όμως, θα έχουν υποχρεωτικώς κάτι κοινό στη διάταξη των καλωδιώσεών τους και δεν υφίστανται αυτονόμως. Η κάπως περίεργη ή παράδοξη αυτή κατάσταση μπορεί να εμφανίζεται λόγω πολυποίκιλων παραμέτρων οι οποίες επιβάλλουν τη συγκεκριμένη ίσως ακραία λύση. Μερικές από τις χαρακτηριστικές αιτίες οι οποίες επιβάλλουν αυτή τη διέξοδο κατά τη γνώμη της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ είναι: α΄) Η υποκειμενική αδήριτος ανάγκη των ιδιοκτητών να διαθέτουν όσο το δυνατόν πιο απλά μηχανήματα ελέγχου λιγότερων στάσεων/ζωνών σε αντίθεση με μονήρεις και μοναδικού πιο πολύπλοκους προγραμματιστές πολλών στάσεων και ζωνών, β΄) Η παλαιότητα των αρδευτικών εγκαταστάσεων ή η ιδιόμορφη τεχνικώς ή προβληματική κατασκευή τους, που μας εξαναγκάζουν να κατηγοριοποιήσουμε ή να απομονώσουμε κάποιες στάσεις και ζώνες εξ αιτίας αυξημένου κινδύνου εν δυνάμει βλαβών, και γ΄) Η ιδιομορφία της φυτοτεχνικής διαμορφώσεως του χώρου πρασίνου, όπου ενδεχομένως έχουν εγκατασταθεί φυτικοί οργανισμοί με έντονες διαφοροποιήσεις όσον αφορά στις αρδευτικές ανάγκες τους, σε συνδυασμό αρκετές φορές με αρδευτικές ιδιαιτερότητες ή με δυσκολίες προσβάσεως σε νερό ή με μεγάλες αποστάσεις από το χώρο εγκαταστάσεων των προγραμματιστών.

Το φαινόμενο της ταυτόχρονης παρουσίας κατά κανόνα δύο προγραμματιστών ρεύματος ελέγχου αρδεύσεως με κοινές συνδέσεις στις καλωδιώσεις τους και χωρίς αποκωδικοποιητές σε ιδιωτικούς και ιδιόχρηστους κήπους με εναλλάξ ανεξάρτητη ενεργοποίηση κατά την άρδευση το βαφτίσαμε στην ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ "σύζευξη προγραμματιστών" ή "IrCoCou", δηλαδή Irrigation Controllers Coupling. Στο παρόν κείμενο θα ασχοληθούμε με την παρουσία δύο προγραμματιστών ποτίσματος διότι είναι αναλογικώς η επικρατούσα σύζευξη στους συγκεκριμένους ελληνικούς ιδιωτικούς και ιδιόχρηστους κήπους. Η σύζευξη είναι μία διαδικασία η οποία μπορεί να απαιτεί λεπτούς χειρισμούς τόσο κατά την αρχική πραγματοποίησή της, όσο και στη μετέπειτα ζωή των μηχανημάτων. Για να διενεργηθεί πρέπει πρώτα να επιβεβαιωθεί το ότι η κατασκευάστρια βιομηχανία μέσω των επίσημων αντιπροσώπων της μπορεί να υποστηρίξει μία τέτοια ενέργεια για τα προϊόντα της. Εάν δεν υπάρχει σχετική προτροπή ή έγκριση τότε είναι αυτονόητο το γεγονός ότι η σύζευξη δεν πρέπει να γίνει, έτσι ώστε να μην ακυρωθούν οι νόμιμες εγγυήσεις λειτουργίας οι οποίες παρέχονται από τις εν λόγω βιομηχανίες. Επιπροσθέτως, προτείνουμε η σύζευξη να λαμβάνει χώρα μεταξύ προγραμματιστών οι οποίοι είναι του ίδιου μοντέλου εμπορικής παραγωγής, χωρίς αυτό να σημαίνει το ότι δεν μπορεί να διενεργηθεί με διαφορετικές προϋποθέσεις.

Η απλούστερη και συνηθέστερη σύζευξη προγραμματιστών αφορά στο συνδυασμό δύο εξ αυτών οι οποίοι έχουν κοινό_Προγραμματιστές ποτίσματος και κοινό καλώδιο. μόνο το αποκαλούμενο "κοινό καλώδιο" ή "common" επί του οποίου συνδέονται όλες ανεξαιρέτως οι ηλεκτροβαλβίδες. Σε αυτήν την περίπτωση όταν λειτουργεί ο ένας προγραμματιστής ο οποίος έχει επιφορτισθεί με τον έλεγχο κάποιων εκ των ηλεκτροβαλβίδων, τότε το ηλεκτρικό κύκλωμα που λειτουργεί το πηνίο της κάθε ηλεκτροβαλβίδας ενεργοποιείται χωρίς να μεταφέρει επιβλαβή φορτία ρεύματος στον έτερο ανενεργό προγραμματιστή. Βέβαια, θα αναφέρουμε σε γενικές γραμμές το ότι οι μεγάλες και αξιόπιστες βιομηχανίες έχουν αναπτύξει κάποιους λιγότερο ή περισσότερο σημαντικούς μηχανισμούς αυτοπροστασίας των μηχανημάτων τους από ανώμαλη ροή ηλεκτρικών φορτίων, αλλά για προληπτικούς λόγους ή για άλλους λόγους οι οποίοι άπτονται πιθανών επιπτώσεων στην ομαλή λειτουργία των κυκλωμάτων διαγνωστικού ελέγχου των προγραμματιστών καλό θα ήταν να μην ρέει ρεύμα στις εξόδους των στάσεων ή ζωνών ενός μηχανήματος χωρίς το ίδιο να προκαλεί φυσιολογικώς αυτήν την ροή.

Η άλλη περίπτωση συζεύξεως προγραμματιστών ποτίσματος είναι πιο πολύπλοκη και οπωσδήποτε απαιτεί εμπειρία. Η_Σύνθετη σύζευξη με προγραμματιστές αυτόματου ποτίσματος. λάθος διάταξη των υλικών μπορεί να απενεργοποιήσει ή να βλάψει τα μηχανήματα. Αφορά στην περίπτωση εκείνη κατά την οποίαν και οι δύο προγραμματιστές είναι υποχρεωμένοι εκ της διαρθρώσεως του αρδευτικού δικτύου να ελέγχουν τη λειτουργία κάποιας κοινής ηλεκτροβαλβίδος. Συνήθως αυτή είναι η κεντρική βαλβίδα ή master valve ή pump, που υποχρεώνεται να ενεργοποιείται κάθε φορά που χρειάζεται να λειτουργήσει μία οποιαδήποτε από όλες τις άλλες ηλεκτροβαλβίδες του αρδευτικού δικτύου για το αυτόματο πότισμα κήπου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όταν ο ένας προγραμματιστής διεγείρει το πηνίο της κοινής ηλεκτροβαλβίδας, τότε ηλεκτρικό φορτίο θα ρέει και στο ηλεκτρικό κύκλωμα το οποίο αντιστοιχεί στον έτερο ανενεργό προγραμματιστή. Για να εξαλείψουμε έστω και την παραμικρή πιθανότητα δυσλειτουργίας ή φθοράς ή λανθασμένου συναγερμού των διαγνωστικών κυκλωμάτων πραγματοποιούμε μία σχετικώς πολύπλοκη διάταξη των καλωδιώσεων με την παρεμβολή πρόσθετων ειδικών μηχανισμών αυτομάτου διαχειρίσεως ενεργείας οι οποίοι πρέπει να ανταποκρίνονται και να ικανοποιούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προγραμματιστών. Με αυτόν τον τρόπο κάθε φορά που ενεργοποιείται ο ένας προγραμματιστής ταυτοχρόνως απομονώνεται ο άλλος χωρίς να υπόκειται σε κάποια υπολογίσιμη ροή ηλεκτρικού φορτίου.

Ανεξαρτήτως του τύπου συζεύξεως πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το ότι μπορεί οι δύο προγραμματιστές να ευθύνονται για τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας του ίδιου κήπου, αλλά στην πραγματικότητα είναι δύο ανεξάρτητα μηχανήματα. Για αυτό κατά τη ρύθμιση της αρδευτικής διαδικασίας πρέπει να υπολογίζουμε πρώτα το χρόνο και τη διάρκεια λειτουργίας του ενός μηχανήματος και στη συνέχεια να ρυθμίζουμε τους χρόνους λειτουργίας στο άλλο, έτσι ώστε να αποφευχθεί η ταυτόχρονη ενεργοποίησή τους.

Σε γενικές γραμμές, στην ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ υποστηρίζουμε την άποψη ότι η σύζευξη προγραμματιστών καλό θα ήταν να διενεργείται μόνο όταν κρίνεται απολύτως αναγκαία διότι απαιτεί λεπτούς χειρισμούς, υπευθυνότητα στην επιλογή και υποστήριξη του αρδευτικού δικτύου και εμπειρικές γνώσεις οι οποίες δύσκολα αποκομίζονται στην πράξη. Για αυτό, με αφορμή το παρόν κείμενο από τη δημοσιοποιημένη βάση δεδομένων με τα άρθρα κήπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, θα θέλαμε να τονίσουμε προς τις φίλες και τους φίλους μας για ακόμα μία φορά το ότι είναι πρωταρχική ανάγκη κατά την εκτέλεση έργων κατασκευής και συντηρήσεως κήπων να δίδεται εξ αρχής ιδιαιτέρα βαρύτητα στο αρδευτικό δίκτυο διότι είναι νευραλγικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία του κήπου. Τυχόν μελλοντικά προβλήματα αντιμετωπίζονται κατά κανόνα με δυσανάλογα μεγάλο κόστος. Επομένως, θεωρούμε το ότι είναι καλύτερα από την αρχή να γίνει μία σωστή εγκατάσταση, ακόμα και με υψηλότερο χρηματικό κόστος ή περιορίζοντας σε πρώτη φάση τις φυτεύσεις και τα διακοσμητικά στοιχεία προς όφελος των ποιοτικότερων αρδευτικών υλικών, διότι η εμπειρία έχει αποδείξει ότι το νερό μπορεί να είναι σημαντικότατος σύμμαχος στην κηποτεχνία, αλλά ταυτοχρόνως μπορεί να μεταλλαχθεί απότομα σε τρομακτικό εφιάλτη.

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Σύζευξη και Προγραμματιστές Ποτίσματος

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.