Διά λιπάσματα, διαφυλλική λίπανση και υδρολίπανση στοιν κήπο, αυτό το κείμενο από τα άρθρα κηποτεχνίας και τα άρθρα κήπου διά την κατασκευή και συντήρηση κήπων, την αρχιτεκτονική κήπων, τη διαμόρφωση κήπου ή το αυτόματο πότισμα κήπου, προσδιορίζει σχετικές κηπουρικές εργασίες ή συμβουλές κηπουρικής. Όπως ισχύει διά τα υπόλοιπα κείμενα ή τα ΑΡΘΡΑ ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, έτσι και το παρόν άρθρο τελεί αυστηρώς υπό το καθεστώς νομικής προστασίας βάσει συμβολαιογραφικής πράξεως και σύννομων τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διατάξεων ευρωπαϊκών Οδηγιών, νομικής βάσεως και του Νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων μετά των σχετικών νεωτέρων τροποποιήσεων αυτού (Ν. 2121/93, άρ. 66Α), καθώς προσδιορίζεται εις τους όρους χρήσεως του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.

Με βάση τα όσα έχουμε καταγράψει σε διάφορα κείμενα της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ από τη δημοσιοποιημένη βάση δεδομένων με τα άρθρα κήπου, οι φίλες και οι φίλοι μας θα μπορούσαν να γνωρίζουν το γεγονός ότι τα θρεπτικά στοιχεία που έχουν στην πράξη ανάγκη τα φυτά σε σχετικά μεγάλες ποσότητες είναι το άζωτο (Ν), ο φώσφορος (Ρ), το κάλιο (Κ), αλλά και το μαγνήσιο (Mg). Τα προμηθεύονται από τον περιβάλλοντα χώρο όπου είναι εγκατεστημένα, κυρίως το έδαφος, αλλά και μέσω προσφερόμενων λιπασμάτων. Βεβαίως, εκτός των ήδη προαναφερθέντων στοιχείων υπάρχουν και άλλα τα οποία είναι απαραίτητα στα φυτά σε μικρότερες ποσότητες.

Εν περιλήψει, το άζωτο βοηθάει στην ανάπτυξη του φυτού και το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη εκείνα τα φυτά τα οποία_Στοιχεία από λίπασμα. διαθέτουν πλούσια φυλλική επιφάνεια. Ξεπλένεται εύκολα με τη βροχή και την άρδευση για αυτό χρησιμοποιείται στις επιφανειακές λιπάνσεις. Από την άλλη μεριά ο φώσφορος και το κάλιο είναι περισσότερο θρεπτικά στοιχεία για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία βελτιώνουν την ποιότητα των καρπών, την εμφάνιση των φύλλων και την ανθεκτικότητα στις αντίξοες καιρικές συνθήκες ή τις προσβολές από φυτασθένειες. Τους χειμερινούς μήνες μπορούμε να λιπάνουμε τα υγιή φυτά με λιπάσματα αυξημένης συγκεντρώσεως καλίου, ενώ την υπόλοιπη περίοδο με περισσότερο άζωτο, εκτός από τότε που επικρατεί μεγάλη ζέστη. Πρέπει να τονίσουμε το ότι ο φώσφορος δεν ξεπλένεται εύκολα και είναι πολύ δυσκίνητος στο έδαφος, αφού μετακινείται σε αυτό για μερικά εκατοστά, οπότε χορηγείται και παραχώνεται στο χώμα κατά την αρχική βασική λίπανση. Ομοίως, το κάλιο είναι και αυτό δυσκίνητο στοιχείο, αλλά όχι τόσο πολύ όσο ο φώσφορος. Επομένως, είναι σημαντικό σφάλμα το να χορηγούμε στα φυτά ακατάλληλα φωσφορούχα και καλιούχα λιπάσματα, κυρίως κοκκώδη, τα οποία δεν ενσωματώνουμε στο έδαφος με παράχωση. Ιδιαίτερη μελέτη και προσοχή χρειάζεται η περίπτωση λιπάνσεως του γκαζόν στον κήπο διότι λόγω των συχνών αρδεύσεών του η χορήγηση και συμπεριφορά των λιπασμάτων παρουσιάζει ιδιομορφίες. Τέλος, το μαγνήσιο είναι πιο ευκίνητο από το κάλιο, αλλά όχι τόσο πολύ όσο το άζωτο και βοηθάει στο σχηματισμό της χλωροφύλλης και του κατάλληλου υγιούς χρώματος των φυτών.

Τα λιπάσματα μπορούν να χορηγηθούν στα φυτά με διάφορες μεθόδους, αλλά το ποια εξ αυτών είναι η πιο κατάλληλος εξαρτάται από τις ανάγκες των φυτών και το πρόγραμμα που έχει διαμορφωθεί για τη συντήρηση του χώρου πρασίνου. Δύο από αυτές αφορούν στην υδρολίπανση και στη διαφυλλική λίπανση. Η υδρολίπανση είναι μία παλαιά τεχνική θρέψεως των φυτών. Αναλόγως των αναγκών μας χρησιμοποιούμε συνήθως σύνθετα υδατοδιαλυτά λιπάσματα τα οποία μπορούμε να βρούμε εύκολα στην ελληνική αγορά από διάφορες αξιόπιστες βιομηχανίες παραγωγής λιπασμάτων. Αυτά τα προϊόντα διαλύονται και αραιώνονται με συγκεκριμένες αναλογίες στο νερό. Στον κήπο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κατάλληλα ποτιστήρια ή ειδικές εξειδικευμένες συσκευές οι οποίες εμπλουτίζουν το νερό κατά την άρδευση.

Αδιαμφισβητήτως, η υδρολίπανση χαρακτηρίζεται από πολλά πλεονεκτήματα. Τα πιο χαρακτηριστικά οφέλη προσδιορίζονται από τη δυνατότητα κατάλληλης χωροχρονικής κατανομής των λιπασμάτων, την καλύτερη απορροφητικότητα των θρεπτικών στοιχείων από τις ρίζες, τον περιορισμό των αλάτων στο έδαφος και τη σχετική μείωση του μακροχρόνιου κόστους συντηρήσεως με το συνδυασμό λιπάνσεως και αρδεύσεως, ιδιαιτέρως με την εγκατάσταση μηχανισμών αυτοματοποιημένης υδρολιπαντικής τροφοδοσίας. Πρέπει να διευκρινίσουμε το ότι κατά τη χρήση υδατοδιαλυτών σκευασμάτων οφείλουμε να τηρούμε αυστηρώς τις οδηγίες χρήσεως και τις αναλογίες διαλύσεως των σκευασμάτων τα οποία μπορεί να έχουν συνήθως υγρή ή κονιορτοποιημένη μορφή. Δεν χρειάζονται υπερβάσεις ή ερασιτεχνικές υποκειμενικές εκτιμήσεις ειδικώς εάν τα φυτά στον κήπο υποφέρουν από τροφοπενίες, γιατί μπορεί να δημιουργηθούν εύκολα ανεπιθύμητες αλατότητες ή τοξικότητες λόγω της σχετικά ταχείας αφομοιώσεως των ουσιών που περιέχουν. Κατά τους πολύ θερμούς μήνες οι αναλογίες διαλύσεως των λιπασμάτων αναπροσαρμόζονται λόγω αυξημένων αρδευτικών αναγκών οπότε στην περίπτωση κατά την οποία το νερό της υδρολιπάνσεως αυξάνεται η ποσότητα του λιπάσματος πρέπει υποχρεωτικώς να αναπροσαρμόζεται κατάλληλα κατά κανόνα σε μικρότερες δοσολογίες προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα τοξικότητος.

Εκτός από την υδρολίπανση των φυτών υπάρχει και η διαφυλλική λίπανση. Για τις ανάγκες των ιδιωτικών και ιδιόχρηστων κήπων, πιστεύουμε το ότι αυτή η μορφή λιπάνσεως πρέπει να λειτουργεί σαν επικουρική υποστήριξη της θρέψεως των φυτών τα οποία διακοσμούν το χώρο πρασίνου. Διενεργείται κατά κανόνα με την εφαρμογή λιπάσματος σε υγρή μορφή στα φύλλα και ποσοτικώς δεν είναι σε θέση να καλύψει αποτελεσματικώς και πλήρως όλες τις θρεπτικές ανάγκες κάθε φυτού. Όμως, έχει το τεράστιο πλεονέκτημα ότι προσφέρει στα φυτά ταχύτατα αφομοιώσιμες χημικές ουσίες. Είναι κατάλληλη σαν μέσο ικανοποιήσεως εκτάκτων διατροφικών αναγκών στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες το ριζικό σύστημα δυσκολεύεται να υποστηρίξει τη θρέψη του φυτού ή όταν παρατηρούνται τροφοπενίες στα αρχικά τους στάδια ή όταν έχουν εκδηλωθεί τροφοπενίες κυρίως ιχνοστοιχείων οι οποίες απαιτούν τη χορήγηση μικροποσοτήτων χημικών ενώσεων, όπως συμβαίνει στην περίπτωση με την τροφοπενία βορίου. Διευκρινίζεται, όμως, το γεγονός ότι η ανεξέλεγκτη και συχνή διαφυλλική λίπανση προκαλεί εύκολα τοξικότητες και ποικίλες παρενέργειες στην ομαλή εκδήλωση των φυτικών λειτουργιών και για αυτό να χρησιμοποιείται μόνο όταν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που δικαιολογεί την εφαρμογή της στα φύλλα τα οποία καλό θα ήταν να μην τα παρενοχλούμε ασκόπως με χημικές ουσίες.

2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, Πρωτότυπες Κηποτεχνικές Διαμορφώσεις Ιδιωτικών Και Ιδιόχρηστων Κήπων

Διαφυλλική Λίπανση και Υδρολίπανση στον Κήπο

_Επιλογή κειμένων στην ελληνική γλώσσα.
_Selection for english language.
_Όροι χρήσεως του ιστοτόπου της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Google+.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.
_Ανακοινώσεις για κήπους της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Εκδηλώσεις κηποτεχνίας της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Κατάστημα κηποτεχνικών προϊόντων.
_Σύνδεση με τη βάση δεδομένων της ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ.
_Καιρός από την ΕΜΥ.

ΑΡΘΡΑ κηποτεχνίας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ για κήπο

Αναζητήσεις κήπου

Ειδικά θέματα κήπων

Εικόνες μικροσκοπίου

Εργασίες κήπων

Θέσεις εργασίας

Στοιχεία ιστοτόπου

Έκδοση 4.0.0, βάσει Νόμων και Αρχών για προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικών θεμάτων. 2009 έως σήμερα ©ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ, με διατήρηση/επιφύλαξη δικαιωμάτων. Ανάπτυξη ιστοσελίδων – Infosphere
_Valid CSS!.
_Valid XHTML 1.0!.
_Valid ISO/IEC 15445:2000.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Facebook.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Pearltrees.
_Η ΑΝΘΑΝΑΣΣΑ στο Twitter.